Raksilan asukasyhdistyksen vastine Raksilan paloaseman kaavamuutokseen 26.4.2021

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS/LAUSUNTO

Raksilan paloasema, Oulun kaupungin Raksilan (12.) kaupunginosan korttelin 6 tonttia 3 ja 5 sekä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavamuutos, asemakaavaesitys.

Kaavatunnus 564-2415

Diaarinumero OUKA/1254/2019

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisten ratkaisujen aikaansaamiseksi, jotka turvaavat valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäristön kehittymisen entistä paremmaksi.

Raksilan asukasyhdistys on käynyt läpi kaupungin palolaitoksen asemakaavan selostuksen ja haluaa esittää siihen jäljempänä esitettäviä huomioita.

Kaavamuutoksen merkitys Raksilassa ja raksilalaisille

Kaavamuutoksen kohde sijaitsee keskeisellä paikalla koko Raksilaa ajatellen. Asukasyhdistys toteaa ilolla, että asemakaavan muutoksen vaikutusalueen rajauksessa on otettu huomioon valtakunnallisesti arvokas Raksilan puutaloalue. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että ongelmia ei ole lakaistu piiloon, vaan ne on tuotu rehellisesti esille. On kuitenkin huomattava, että selvityksissä esille tuotuihin ongelmiin ei ole esitetty mitään uutta ratkaisumallia: mikäli kaava toteutetaan selostuksen mukaisesti, Raksilan keskeiset liikenteestä aiheutuvat ongelmat eli tärinä, melu ja pöly tulevat jatkumaan edelleen.

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Kuten selostuksessa todetaan, ympäristöä, liikennettä ja infrastruktuuria olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena. Tätä on myös Raksilan asukasyhdistys painottanut aiemmassa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineessaan. Tarkastelua ei kuitenkaan selostuksen mukaan ole tehty.

Koko Raksilan käsittävä, eri muutoshankkeiden yhteisvaikutukset huomioiva liikenneväylien ja katujen yleissuunnitelma tulee toteuttaa

Esitämme edelleen, että toisistaan erillisten hankekohtaisten tarkastelujen sijaan laaditaan koko Raksilan alueen kattava liikenteen ja liikenneväylien yleissuunnitelma. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset koko Raksilan alueeseen. Keskeisin selvitys- ja ideointitehtävä Raksilan asukasyhdistyksen näkökulmasta on edelleen, miten Teuvo Pakkalan katu saataisiin muutetuksi nykyisestä melu-, tärinä- ja turvallisuusongelmasta takaisin viihtyisäksi asuntokaduksi, jonka ylittäminen olisi turvallista myös koululaisille.

Havaintoja tehdyistä selvityksistä

Liikenneselvityksessä on oikein todettu, että hälytysajoneuvot eivät ole olleet osallisina Teuvo Pakkalan kadun onnettomuuksissa. Siten Linnanmaan keskuspaloaseman toteutuminen ei oleellisesti paranna Raksilan liikenneturvallisuutta. Hälytysajoneuvot kuitenkin lisäävät koululaisten onnettomuusriskiä, koska he joutuvat ylittämään Teuvo Pakkalan kadun. Syksyllä 2021 Teuvo Pakkalan kadun ylittävien henkilöiden määrä lisääntyy huomattavasti, kun Merikosken ja Pateniemen lukiot siirtyvät uuteen Raksilan lukioon. Raksilan lukio mitoitetaan 900–950 oppilaalle ja 55+3+4 hengen henkilökunnalle (Oulun kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätös 13.6.2016 § 139). Asukasyhdistys esittääkin, että kaupunki ottaa huomioon vaihtoehtoiset liikennejärjestelyt, joiden avulla mm. pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää. 

Raksilan puutaloalueella tehdyt mittaukset on selostuksessa otettu huomioon. Teuvo Pakkalan kadun tärinämittausaikana katu oli kuitenkin hyväkuntoinen. Kuten asemakaavan selostuksessa todetaan: huonoissa olosuhteissa voi esiintyä mitattua suurempaa tärinää.

Selostuksessakin huomioidaan, että liikenteen aiheuttaman katupölyn lyhytaikaiset huippupitoisuudet voivat nousta suuriksi epäsuotuisissa olosuhteissa, ja katupölyn vaikutus Teuvo Pakkalan kadulla lähimpien rakennusten alueella voi olla hetkittäin huomattava.

Selostuksessa todetaan, että paloaseman liikenne aiheuttaa pienehkön osan muun liikenteen aiheuttamasta katupölystä. Siten ei ole odotettavissa, että hälytysajoneuvojen liikenteen vähentyminen oleellisesti parantaisi ilman laatua alueella. Myöskään kunnossapitotason nostaminen ei ole ratkaisu Teuvo Pakkalan kadun ongelmiin, sillä koneiden aiheuttama tärinä, melu ja pöly ovat hetkellisesti jopa voimakkaampaa kuin hälytysajoneuvojen.

Pölyn osalta oli todettu lisäksi, että paloautot nostavat sitä erityisesti ja että sen vuoksi taloihin suositellaan koneellista ilmanvaihtoa ja tuuletusta vain pihan puolelta. Rakentamistapa oli 1940-luvulla huomattavasti erilainen kuin nykyään, mutta tätä ei ole huomioitu selvityksessä lainkaan. Koneellisen ilmanvaihdon esitykseen tulisi kysyä asiantuntijalausuntoa rakennesuunnittelijoilta, koska vanhoihin puutaloihin koneellisen ilmanvaihdon asennus ei liene hyvä vaihtoehto.

Paloaseman vaikutus

Alueen suunnittelu hajautuu nykyisellään useille toimijoille, eikä muodostuvaa kokonaisuutta vielä tunneta. Market-alueen ja asemakeskuksen asiointi- ja huoltoliikenne sekä Puu-Raksilan suojelukaavan vaikutukset liikennejärjestelyihin, ja siten myös uuden paloaseman osuus erityisesti Teuvo Pakkalan kadun riskeihin ja häiriöihin, jäävät selostuksessa puutteelliseksi.

Selostuksen mukaan Raksilanraitin katualuetta tullaan leventämään ja alue varataan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöön. Esitetyn perusteella todennäköisesti myös Tehtaankatu tullaan suunnittelemaan samoin perustein, jolloin markettien huolto- ja tavaratoimitus liikenne siirtyy Teuvo Pakkalan kadulle ja Ratakadulle. Tämäkin esitetty liikenneväylän muutos liittyy koko Raksilan alueen liikennejärjestelyihin, jonka takia edellä mainittu laajempi alueen liikennesuunnitelma tulisi tehdä koordinoidusti.

Paloaseman tehtävät suuntautuvat nykyään valtaosin Teuvo Pakkalan katua etelän suuntaan. Uuden paloaseman valmistuttua kaikki hälytysajo tapahtuu suoraan Teuvo Pakkalan kadulle. Vaikka uuden paloaseman järjestelyjen todetaan vähentävän hälytysajoa, hälytysajon määrä vähenee kuitenkin vain noin yhdellä lähdöllä vuorokaudessa ja lähtöihin osallistuu keskimäärin vain yksi paloauto vähemmän kuin nykyisin.

Vaihtoehtoista sijoitusta ei ole selvitetty

Raksilan asukasyhdistys jätti asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan mielipiteen, jossa pidettiin paloaseman jakamista kahteen yksikköön yleisesti ottaen hyvänä. Yhdistys esitti myös harkittavaksi, voitaisiinko Oulun eteläpuolen pelastusasema sijoittaa Huuhkajanpuistoon, jolloin pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää. Tätä vaihtoehtoista pelastusaseman sijoittamista ei kuitenkaan ole selostuksen mukaan ole tutkittu.

Raksilan ulkoilualueella on tila loppumassa, joten esitämme edelleen Oulun eteläpuolen pelastusaseman sijoittamista Huuhkajapuiston alueelle jolloin nykyinen alue voitaisiin osoittaa esimerkiksi yliopiston kampuksen laajennuksen tai urheilupuiston tarpeisiin. Tämä ratkaisisi osaltaan myös Teuvo Pakkalan kadun liikenteestä aiheutuvia ongelmia. Lisäksi uuden aseman sijoittaminen Huuhkajapuistoon mahdollistaisi paloaseman sujuvan ja katkottoman toiminnan jatkumisen myös rakentamisen aikana.

Edellä mainituista syistä Raksilan asukasyhdistys esittää, että suunnitelma palautetaan valmisteluun ja että valmistelussa tuotaisiin esille vaihtoehtoisia malleja Raksilan turvallisuuden, ympäristötietoisuuden ja kulttuuriarvojen säilyttämisen näkökulmasta. Museovirastolta tulisi pyytää lausunto liikenteen aiheuttamista vaikutuksista koko Raksilan alueella, varsinkin valmisteilla olevan suojelukaavan mukaisessa rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja osallistumme hankkeen jatkokehittelyyn kaikkien osapuolten kannalta kokonaisuutta tarkastellen.

Oulu, 26.4.2021

Raksilan asukasyhdistys

Heikki Pudas, puheenjohtaja

raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Raksilan asukasyhdistyksen vastine Asemanseudun kaavamuutoksen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelmaan 18.12.2020

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS/LAUSUNTO

Oulun kaupungin II (Vaara) kaupunginosassa kortteleissa 36, 37 ja kortteli 42 tontilla 3 sekä osalle rautatiealuetta ja ympäröiviä katualueita vireille pantu asemakaavamuutos, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavatunnus 564-2484

Diaarinumero OUKA/9286/2020

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa ja sen läheisyydessä vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisen asemakaavan aikaansaamiseksi, joka turvaa valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäristön kehittymisen entistä paremmaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tärkeä asemakaavan työsuunnitelma, joka luo pohjan menestykselliselle kaavaprosessille. Nyt nähtävillä oleva suunnitelma on jo sellaisenaan hyvin laadittu ja sisältää useita kohtia jotka ovat tärkeitä myös raksilalaisille. Yhdistys on käynyt läpi kaupungin suunnitelman ja haluaa esittää siihen jäljempänä esitettäviä täydennyksiä.

Suunnittelualue ja sen nykytila

Suunnittelun toteutus: Suunnittelutyön organisointi

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että kielteiset vaikutukset vältetään tai ne ovat mahdollisimman vähäisiä. Kielteisiä vaikutuksia määritettäessä tulee ottaa huomioon Asemakeskuksen ja sen tilojen käyttö ei-toivottuihin tarkoituksiin. Suunnittelualuetta koskevien osallisten käsityksistä ja arvioista saadaan suunnitteluun arvokasta lisätietoa. Raksilan asukasyhdistys haluaa olla alueen kehittämiseen liittyvissä työprosesseissa aktiivinen toimija.

Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arvioiminen

Jotta suunnittelu perustuisi tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin esitämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan erikseen kirjattavaksi seuraavat laadittavat tutkimukset ja selvitykset:

Selvitys ja vaikutusarvio liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Asemakeskuksen kaavamuutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn perusteella on todennäköistä, että liikennemäärät kasvavat.

Esitämme, että erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan koko Raksilan ja Asemakeskuksen suunnittelualueen käsittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma, jossa huomioidaan myös Asemakeskuksen kaavan mahdollistama liikenteen lisäys. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

Selvitys ja vaikutusarvio valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen

Puu-Raksilan RKY-alueella toteutetaan laajamittainen selvitystyö sitä koskevan kaavamuutoksen yhteydessä. Sen lisäksi esitämme, että asemakeskusta koskevassa kaavamuutoksessa selvitetään perusteellisesti sen toiminnan vaikutukset arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Liikenteen ja katujen yleissuunnitelmassa huomioitavia asioita

Keskeinen tehtävä on löytää Raksilan arvoa kunnioittavat pysäköintiratkaisut, joilla Syrjäkatu, Puutarhakatu ja Karjakatu palautetaan asuntokaduiksi nykyisestä roolistaan Oulun keskustaa, rautatie- ja linja-autoasemaa sekä urheilu- ja koulualueita palvelevina ilmaisina pysäköintialueina.

Asemakeskuksen yhteyteen tulee toteuttaa korkeatasoiset sisäpysäköintitilat. Mahdollisuus rakentaa yhteys Kivisydän pysäköintitilaan tulee selvittää. Pysäköintipaikkojen määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon paitsi alueelle tulevien toimintojen (mm. asemakeskus, liiketilat, hotelli, asuinrakennukset) myös urheilu- ja muiden tapahtumien tarpeet, osana kokonaisvaltaista Raksilan alueen pysäköintiratkaisua yhdessä Raksilan alueen muiden hankkeiden kanssa.

Keskustan ja Raksilan yhdistävä nykyinen kevyenliikenteen alikulkutunneli on ahdas. Tunnelin uusinta väljempänä ja turvallisempana tulee huomioida kaavaa laadittaessa.

Vuorovaikutuksen järjestäminen

Osallistuminen suunnitteluprosessiin, vuorovaikutus ja yhteistyö suunnittelun eri vaiheissa ovat mahdollisia vain, mikäli osalliset saavat riittävästi tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Esitetty vuorovaikutus perustuu pelkkään valmistelu- ja suunnitteluaineiston nähtävillä oloon. Tällainen vuorovaikutus ei parhaalla tavalla hyödynnä asukkaiden asiantuntemusta alueestaan. Esitämmekin työn alkuvaiheeseen lisättäväksi proaktiivisia tiedoitus- ja keskustelutilaisuuksia, jollaisista mm. Lahdessa on saatu hyviä kokemuksia.

Asukasyhdistys pyrkii omalta osaltaan avustamaan kaupunkia asukastilaisuuksien järjestämisessä ja tiedottamisessa. Asioiden ymmärtämisen kannalta on havainnollinen esittämistapa tärkeää. Kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esittäminen sekä vaihtoehtojen merkityksen ja vaikutusten kuvaaminen havainnollisesti on erityisen tärkeää.

Kaavatyön aikataulu

Valmisteluvaihe on kaavatyön tärkein ja keskeisin työvaihe, jossa tiedotuksen tulee tavoittaa kaikki asianosaiset. Yhdistys pitääkin välttämättömänä, että tämän vaiheen tilaisuuksista ja luonnosten nähtävillä olosta tiedotetaan kattavasti. Raksilan asukasyhdistys on valmis avustamaan tiedottamisen järjestämisessä raksilalaisille

Uuden asemakeskuksen toteuttaminen on yksi kaupungin tärkeimmistä hankkeista Oulun vetovoiman kannalta. Niinpä toteuttamisen edellytyksenä olevan asemakaavamuutoksen valmistumisen ei pitäisi olla riippuvainen alueeseen liittyvien kaupallisten hankkeiden, kuten monitoimiareenahanke, etenemisestä.

Oulu, 18.12.2020

Raksilan asukasyhdistys

Heikki Pudas, puheenjohtaja

Raksilan asukasyhdistys tiedottaa: uusi hallitus järjestäytyi, työryhmiin ovat kaikki tervetulleita!

Raksilan asukasyhdistyksen hallitus 2021-2022, työryhmät avoimia kaikille.

Raksilan asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.3.2021, tänä vuonna poikkeuksellisesti etäkokouksena käyttäen Google Meet -palvelua. Päätösvaltaiseen kokoukseen, jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, osallistui yhdeksän raksilalaista. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen, vapautti hallituksen vastuista, valitsi uuden hallituksen ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan seuraavasti:

Puheenjohtaja Heikki Pudas
Varapuheenjohtaja Jari-Pekka Aarrekivi
Rahastonhoitaja Ritva Ilonen
Sihteeri Hanna Kopsala
Jäsenet Joel Lehtelä ja Veikka Niskakangas
Varajäsenet Jetta Huttunen ja Henna Raitala

Yhdistyksen toimikuntina jatkavat Kaava- ja liikennetoimikunta, Lehti- ja tiedotustoimikunta, sekä uutena Vapaa-aikatoimikunta. Lisäksi kootaan ”Raksila 100 v” -juhlavuoden 2024 toiminnan suunnittelu- ja toteutustyöryhmä, johon pyritään saamaan laajapohjainen edustus myös asukasyhdistyksen ulkopuolelta.

Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki Raksilassa asuvat, asumismuotoon katsomatta, siis myös vuokralla asuvat. Kaikkien panos on tervetullut yhteisöllisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, ja uusia ajatuksia otetaan mielellään vastaan. Yhdistyksen toiminnasta ja aktiviteeteista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla www.raksila.fi ja Facebook-sivulla sekä Raksilan tiedotusasiaa -WhatsApp-ryhmässä. Mikäli haluat tulla mukaan toimintaan, ota yhteyttä sähköpostilla raksilanasukasyhdistys@gmail.com ja kerro ajatuksistasi ja siitä, miten haluaisit olla mukana. Vastaamme myös mahdollisiin kysymyksiin.

Raksilan asukasyhdistyksen hallitus

Raksilan asukasyhdistyksen hallitus 2021-2022, työryhmät avoimia kaikille.

Kuusen valojen sammutus 1.2.2021

Kuusen jouluvalot sammutettiin 1.2.2021

Raksilan asukasyhdistys talkoili maanantaina 1.2. purkaen puiston kuusen valaistuksensähkösyötön. Kaikki olivat tervetulleita mukaan ja talkoista tiedotettiin Whatsappissa, Facebookissa ja Instagramissa.

On ollut ilo, että kahden kuukauden ajan saimme nauttia kauniista kuusesta jouluisessa valaistuksessa. Asukasyhdistys saikin hyvää palautetta siitä, että kuusi sai valonsa monen vuoden tauon jälkeen. Valot syttyvät taas ensi jouluna.

❗Talkoissa noudatettiin viranomaisten antamia korona-ajan suosituksia ja rajoituksia.

Kuusen jouluvalot sammutettiin 1.2.2021

Joulutervehdys Raksilasta 2020

Joulutervehdys Raksilasta 2020 -video

Raksilan asukasyhdistys toivotti kaikille hyvää joulua oheisella joulutervehdyksellä. Erityiskiitokset raksilalaisille, musiikista Tanja Torvikoskelle ja Antti Annolalle, Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluokkien oppilaille ja opettajille, Joulupukille terveisistä, Niilo Kalliolle drone-ajeluista ja Joona Okkoselle editoinnista. Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta on myös tukenut videon tekemistä.

Raksilan joulunavaus 2020

Kuvituskuva Raksilan joulunavaukseen 2020

Raksilan joulu avattiin 1.12.2020, kun puiston nurkan kuusi sai jouluvalot monen vuoden tauon jälkeen. Koronatilanteen takia tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Facebook Live -etätapahtumana. Raksilan asukasyhdistys kiittää kaikkia katsojia ja mukana olleita! Tilaisuus on tallennettu ja sitä voi katsoa myös myöhemmin: fb.watch/2752E0CYgS

Erityiskiitokset Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunnalle tilaisuuden mahdollistamisesta, Tiernapojille upeasta esityksestä, Tanja Torvikoskelle herkästä Raksilan joulu -laulusta, Joona Okkoselle kuvauksesta sekä asukasyhdistyksen tiimille. Onnittelemme myös vuoden raksilalaista ja Raksila-mukin nro 32 saajaa J-P Metsävainiota!

Kaavoitus: Raksilaa suunnitellaan uusin ajatuksin – rakentaminen lykkääntyy, 27.11.2020

Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Teksti: Timo Takala.

Kaupunginosassamme on vireillä useita ja mittavia kaavahankkeita. Sivusta tulee kuitenkin jatkuvasti uusia ideoita ja jo pitkälle valmisteltuja suunnitelmia hyllytetään. Me alueen asukkaat seuraamme tilannetta hämmentyneinä sekä huolestuneina siitä, kuinka alueemme käy tavoiteltujen rakennusvolyymien kasvaessa. 

Suunnitelmien muuttuminen siirtää rakentamista tuonnemmaksi, mikä voi olla monelle meistä helpotuskin. Toisaalta sen seurauksena kaupunginosamme rappeutuminen vain jatkuu. Ratakadun ja rautatien väliseltä alueelta sammuvat vähitellen viimeisetkin valot. Katumme painuvat kuopille ja muuttuvat enemmän ja enemmän keskustassa työssä käyvien pysäköintialueeksi. 

Market-alueen suunnittelu palasi lähtöruutuun

Market-alueen asemakaavan muutos käynnistettiin vuonna 2013 Oulun kaupungin aloitteesta. Markettien vuok­ra-ajat olivat loppumassa eikä kaupunki halunnut jatkaa nykyisten markettien vuokra-aikaa, vaan saada alue tehokkaampaan käyttöön. Asemakaavaa laadittiin yhteistyössä alueen vuokramiesten Arinan ja Keskon kanssa. Vajaan seitsemän vuoden puurtamisen tuloksena keväällä 2020 saatiin vihdoin asemakaavan luonnos nähtäville. Luonnoksessa oli saman katon alla oleva Arinan ja Keskon kauppakeskus sekä asuntokortteli Tehtaankadun ja Teuvo Pakkalan kadun nurkkauksessa. Raksilan asukasyhdistys esitti kaavaan parannusehdotuksia, mutta ei vastustanut alueen kaavoittamista kauppakeskukselle ja asuntokortteliksi. 

Välittömästi kaavaluonnoksen esil­lä­olon jälkeen Oulun yliopisto pudotti pommin esittäessään yliopiston mukaantuloa hankkeeseen. Ympäristölautakunta antoi 13.10.2020 Arinan, Keskon ja yliopiston koalitiolle oikeuden esittää market­alueelle suunnitelmansa, jossa kauppakeskuksen lisäksi alueelle sijoitettaisiin myös 30 000 kerrosalaneliömetriä Oulun yliopiston tiloja. Aikaa suunnitelman esittämiselle annettiin ensi vuoden loppuun saakka. Välitavoitteena hakijoiden tulee 31.3.2021 mennessä tuottaa tiedot alueelle sijoittuvista toiminnoista niiden vaatimine logistiikka­tarpeineen. 

Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.
Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Mikäli suunnitelma tyydyttäisi kaupunkia, aloitettaisiin uusi kaavoitusprosessi. Yliopiston tavoitteena on päästä rakentamaan vuosina 2024–2025, jolloin tilat valmistuisivat vuosina 2027–2028. Kun kahden marketin sijoittamista alueelle hierottiin seitsemän vuotta, tavoitetta voi pitää optimistisena. Kyseessä on kuitenkin aika paljon hankalampi yhtälö. Mikäli uuteen kaavaprosessiin lähdetään, nykyisissä marketeissa käydään kauppaa hyvin todennäköisesti vielä tämän vuosi­kymmenen jälki­puoliskollakin.

Matkakeskusta ei tullut – Asema­keskuksen suunnittelu alkaa

Rautatien ja Ratakadun välinen, silloin VR:n käytössä ollut alue kaavoitettiin 1970-luvulla keskusliikenneasemaa varten. Keskusliikenneaseman ensimmäinen vaihe, linja-autoasema, valmistuikin vuonna 1983. Rautatieaseman piti tulla linja-autoaseman jatkeeksi suunnilleen nykyisen tunnelista nousevan luiskan kohdalle. Asemakaavan selostuksessa arvioitiin rautatieaseman rakentamisen siirtyvän 1990-luvulle. Asematunnelin ja linja-autoaseman rakentamisen jälkeen ainoaksi muutokseksi alueella jäi kuitenkin 1980-luvun lopulla rakennettu oikeus- ja poliisitalo. Sen jälkeen alueella on vain sammuteltu valoja. 

Ei talvikunnossapitoa. Kuva: Timo Takala 17.10.2020.
Ei talvikunnossapitoa. Kuva: Timo Takala 17.10.2020.

1980-luvulta alkaen Ouluun on visioitu toinen toistaan komeampia matkakeskuksia Rautatienkadun puolelle kunnes 30.10.2020 Forum24-lehdestä voitiin lukea, että Rautatienkadun varteen suunniteltua matkakeskusta ei tule. Lemminkäisen ja VR:n tekemä sopimus matkakeskustilojen rakentamisesta oli uutisen mukaan rauennut jo vuosia sitten. Sen sijaan nykyisen linja-autoaseman paikoitusalueelle on tulossa ”vaatimattomampi, enemmän odotustilatyyppinen joukkoliikennettä palveleva keskus, jossa VR esimerkiksi voisi palvella lippu­automaateilla”. 

Yhdyskuntalautakunta päätti 27.10.2020 käynnistää radan ja Ratakadun välisen alueen kaavamuutoksen. Asema­kaavan muutoksen tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen ”Asemakeskukseksi, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja, muun muassa linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asu­mista. Suunnittelun aikana voidaan tutkia myös muiden toimintojen sijoittumiseen alueelle.” Muilla toiminnoilla tarkoitettaneen ”Tapahtuma- ja elämysareenaa”, jonka toisena vaihtoehtona tutkitaan tätä Asemakeskuksen nimellä kulkevaa aluetta. Päätös areenan sijaintipaikasta on tarkoitus tehdä vasta vuonna 2022, mikä hankaloittaa huomattavasti alueen suunnittelua. Todennäköistä onkin, että odotustilan avajaisia ei vietetä aivan lähi­vuosina. 

Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi jättää palautetta 18.12.2020 asti.

Uusi paloasema Raksilaan

Hometalona tyhjilleen jätetyn keskuspaloaseman tontille käynnistyi asema­kaavan muutos vuoden 2019 lopulla. Parhaillaan nähtävillä olevissa kaavan valmisteluaineistoissa esitellään jo pitkälle tehtyjä uuden paloaseman suunnitelmia, joissa paloasemarakennuksen omistajaksi tulevan ruotsalaisen Hemsö:n nimikin jo esiintyy. 

Paloaseman luonnos, näkymä Teuvo Pakkalan kadulta. Lähde: Raksilan paloasema, kaavamuutoksen valmisteluaineisto, Hemsö Suomi Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.
Paloaseman luonnos, näkymä Teuvo Pakkalan kadulta. Lähde: Raksilan paloasema, kaavamuutoksen valmisteluaineisto, Hemsö Suomi Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Suunniteltu paloasema on aiempaa pienempi, koska pelastustoimet jaetaan tämän ja Teknologiakylään valmistuneen toisen paloaseman kanssa. Pelastuslaitoksen arvion mukaan paloautojen lähtöjen määrä vähenee Raksilassa noin 25 %. Hälytyksiin lähtevien raskaiden ajoneuvojen määrä myös vähenee. Nykyään Raksilasta lähtee hälytystä kohti 1–4 raskasta paloautoa, kun taas uuden paloaseman hälytyksiin arvioidaan lähtevän 1–2 raskasta paloautoa.

Raksilan asukasyhdistys jätti asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteen, jossa esitettiin harkittavaksi, voitaisiinko Oulun eteläpuolen pelastusasema sijoittaa kuitenkin Huuhkajanpuistoon ja osoittaa nykyinen tontti urheilupuiston tarpeisiin. Vastineessaan mielipiteeseen kaupunki kirjoitti: ”Kaavamuutos pohjautuu kaupunginhallituksen hankepäätökseen 11.6.2018 § 170, jonka mukaan Oulun uusi keskuspaloasema rakennetaan Linnanmaalle ja Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle rakennetaan nykyistä pienempi paloasema.”

Nyt nähtävillä olevasta asemakaavan valmisteluaineistosta saattoi jättää palautetta 30.11.2020 asti.

Jäähalli vai elämysareena?

Raksilan jäähallin tonttia koskeva asemakaavan muutos käynnistettiin vuonna 2015. Aloitteen kaavamuutoksesta oli tehnyt Oulun Kärpät Oy. Tavoitteena oli kehittää Raksilan jäähallista nykyaikai­set vaatimukset täyttävä urheilutoimin­nan ja muiden tapahtumien areena. Asemakaavoitus ei ole kuitenkaan edennyt kesällä 2016 nähtävillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen, sillä pian tuon jälkeen julkisuudessa alkoi keskustelu areenasta. 

Vuonna 2016 järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksista yhdessä, ”Tervahauta 2020”:ssä asema-alueelle oli sijoitettu myös areena. © GSP Group Oy, PES-arkkitehdit.
Vuonna 2016 järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksista yhdessä, ”Tervahauta 2020”:ssä asema-alueelle oli sijoitettu myös areena. © GSP Group Oy, PES-arkkitehdit.

Keskustelu areenasta johti lopulta siihen, että kaupunginhallitus päätti 26.10.2020 laatia hankesuunnitelman ”Tapahtuma- ja elämysareenasta” poliisi- ja oikeus­talon tontille sekä hankeselvityksen vaihtoehtoisesta sijoituksesta Raksilan urheilupuistoon. Sijaintipaikkana urheilupuistossa on mainittu pesäpallokentän kohta. Määräaikaa suunnitelmille annettiin vuoden 2021 loppuun. Hankesuunnitelman ja hankeselvityksen valmistumisen jälkeen vuonna 2022 on tarkoitus tehdä päätös sijaintipaikasta. 

Puu-Raksilan kaava etenee 

Asukasyhdistys teki aloitteen Puu-Raksilan asemakaavan uusimisesta vuonna 2017. Kaavan laatiminen aloitettiin parin vuoden odotuksen jälkeen vuonna 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syyskuussa 2019. Asukasyhdistys jätti suunnitelmasta mielipiteen, jossa toivottiin erityisesti perusteellisten selvitysten tekemistä suunnittelun pohjaksi. Syyskuussa 2019 kaupunki järjesti asukkaille ja kiinteistöille suunnatun kyselyn alueen kehittämistoiveista. ■ 

Puu-Raksilan kaavahankkeessa on tarkoitus ratkoa myös Raksilan liikenneongelmia.  Kuva: Timo Takala 6.11.2019.
Puu-Raksilan kaavahankkeessa on tarkoitus ratkoa myös Raksilan liikenneongelmia. Kuva: Timo Takala 6.11.2019.

Raksilalaiset mukana kaavamuutoksissa, 27.11.2020

Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.

Hanna Kopsala ja Kaisa Pudas.

Oulun kaupunki kokosi syksyllä 2020 Puu-Raksilan suojelu­kaavan valmistelua varten työryhmän, jossa ovat kaupungin puolelta Raksilan kaava-asiasta vastaava kaupungin kaavoitus­arkkitehti Jere Klami ja liikenneinsinööri Saija Räinä. Asukas­yhdistyksen puolesta työryhmään kuuluvat Liikenne- ja kaava­työryhmän jäsenet Timo Takala ja Kaisa Pudas. Syksyn palaverissaan työryhmä kävi läpi kaupungin jo aloittamia toimia ja suunnitteli tulevia.

Kaupunki järjesti syksyllä 2019 alueemme asukkaille ja kiinteistöjen omistajille verkkokyselyn Puu-Raksilan kaavahankkeen (kaavatunnus 564-2425) lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyä varten. Asukaskyselyn vastaajia oli 91, joista 23 ei itse asu Raksilassa.

Työryhmän suunnitelman mukaan Jere Klami esitteli asukaskyselyn tulokset etänä järjestetyssä asukastilaisuudessa 19.11.2020. Tilaisuudessa esiteltiin asukaskyselyn tuloksien lisäksi Raksilan paloaseman (kaavatunnus 564-1415) valmisteluaineisto. Klamin esitys löytyy Oulun kaupungin verkkosivulta www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila

Etäyhteyden kautta asukastilaisuudessa oli mukana noin 60 osallistujaa. Raksilan asukasyhdistys oli järjestänyt mahdollisuuden tilaisuuden seuraamiseen myös Teuvo Pakkalan koululla niille henkilöille, jotka eivät pystyneet osallistumaan etäyhteyden kautta.

Raksilan paloaseman osalta keskusteluissa tuotiin esille huoli paloaseman liikuntasalin ja ampumaradan menettämisestä, sillä uuden paloaseman luonnos ei sisällä tiloja näihin toimintoihin. Lisäksi nostettiin esiin paloaseman sijainti – onko Raksila ylipäätään oikea sijoituspaikka uudelle keskustan paloasemalle.

Asukaskyselyn tuloksissa suurin osa vastaajista piti asuin­ympä­ristöä erittäin viihtyisänä (63,0 %) tai viihtyisänä (30,8 %). 

Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.
Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.

Avoimissa vastauksissa nousi esille alueen rauhallisuus, puistomaisuus, kauniit puutalot sekä yhteisöllisyys. Vastauksissa tuli esille myös Raksilan asukkaita jo pitkään huolettaneet alueen liikennejärjestelyt, melu ja tärinä.

Asukaskyselyn avoimia vastauksia:

Kylä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja kantavat vastuuta ympäristöstään ja naapureistaan.

Asun maalla keskellä kaupunkia.

Puu-Raksilaan muutettuaan ei sieltä halua muuttaa pois.

Rauhallinen ja idyllinen alue keskellä kaupunkia.

Jere Klamin yhteenveto asukaskyselystä löytyy kaupungin sivujen lisäksi
myös osoitteesta raksila.fi/asukaskysely2020.pdf

Kaupunki tuleekin selvittämään alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen ja tilaa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo tämän vuoden puolella. Virallinen selvitys Puu-Raksilan pysäköintitilanteesta tulee viivästymään poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Kaupunki kuitenkin tietää rajoittamattomasta pysäköinnistä johtuvan tilanteen, ja sillä on hallussaan aiemmin kerättyjä tietoja ja vanhoja mittauksia. Hulevesi- sekä ympäristö- ja tärinäselvitys laaditaan ensi keväänä. Suojelukaavan valmistuminen ei kuitenkaan ole riippuvainen alueen muiden hankkeiden aikatauluista: koska Puu-Raksilan liikenne- ja pysäköintiratkaisut saa­daan nähtävästi valmiiksi ennen muita hankkeita, muut hankkeet tulevat elämään Raksilan ratkaisujen mukaan. Raksilan asemakaavan muutosluonnos on tavoitteena saada valmiiksi jo loppusyksystä 2021.

Kaupunki suunnittelee tilaavaansa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo vuoden 2020 puolella. Tarkoitus on selvittää alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen.
Kaupunki suunnittelee tilaavaansa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo vuoden 2020 puolella. Tarkoitus on selvittää alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen. Kuva Kaisa Pudas.

Kaupunki aloittaa tämän vuoden puolella myös rakennusten ja tonttien rakennusoikeuksien tarkastelun, jonka pohjalta aloitetaan, osana kaavaluonnosta, rakentamistapaohjeiden valmistelu. Peruslähtökohtana on sekä rakennusten arvojen mukainen että asukkaille oikeudenmukainen kaava. Siihen liittyen kaupunki on tehnyt Puu-Raksilan alueen rakennushistorian selvityksestä tarjouspyynnön. Uusi asiantuntijaselvitys tulee tarkentamaan aiemman arkkitehtiopiskelijoiden laatiman suojeluatlaksen tietoja. Selvityksen on määrä valmistua ensi kesänä.

Asukaskyselyn vastauksista kerätty muuta palautetta kuvaava sanapilvi.
Asukaskyselyn vastauksista kerätty muuta palautetta kuvaava sanapilvi.

Lähes puolet kyselyn vastaajista kertoi haluavansa, että asukasyhdistys edustaa heitä kaavatyössä. Jokunen vastaaja haluaa osallistua suunnittelutyöpajoihin. Jollet ole jo Liikenne- ja kaavatyöryhmän jäsen, otathan meihin yhteyttä! Työpaja on suunnitteilla ensi kevääksi. ■

* * *

Raksilan asukasyhdistyksen Liikenne- ja kaavatyöryhmä 2020: 
Laura Isola, Hanna Kopsala, Irene Oukka, Kaisa Pudas ja Timo Takala

Asukasyhdistys tiedottaa jatkossakin raksilalaisia ajankohtaisista kaava- ja muista asioista Raksilan tiedotusasiaa -whatsapp-ryhmässä, täällä kotisivuillamme osoitteessa raksila.fi sekä paperitiedotteilla.

Raksilan vuosi 2019–2020 – lehdestä lehteen

Sekä kevään että syksyn siivouspäivinä lavat täyttyivät.

Teksti: Kaisa Pudas ja Hanna Kopsala.

Glögijuhla

Asukasyhdistys järjesti joulukuussa 2019 perinteisen glögitilaisuuden puistossa. Glögi ja piparkakut tekivät hyvin kauppansa, ja niistä riitti hyvää joulumieltä ohikulkijoillekin. Tilaisuudessa lauloimme Tanja Torvikosken johdolla joululauluja ja asukasyhdistys ojensi laulun säestyksellä Raksila-mukin Kaisu Rundelinille. Paikalla oli kymmeniä raksilalaisia. 

Glögijuhla järjestettiin  joulukuussa 2019 Impolan edustalla.
Glögijuhla järjestettiin joulukuussa 2019 Impolan edustalla.

Vuosikokous ja järjestäytymis­kokous 24.2.2020

Tämän vuoden vuosi- ja järjestäytymiskokous pidettiin helmikuussa Oulun Palvelualan opistolla. Vuosikokouksessa Liikenne- ja kaavatyöryhmän jäsen Timo Takala esitteli koosteen Raksilan kolmesta erillisestä kaavamuutoksesta, joista käytiin vilkasta keskustelua. Hallituksen puheenjohtajaksi 2020–2022, ja samalla yhdistyksen puheenjohtajaksi, valittiin Heikki Pudas. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Helena Englund-Siikaluo­ma, Ritva Ilonen (rahastonhoitaja), VeikkaNiskakangas (hallituksen sihteeri), Joel Lehtelä ja Hanna Kopsala. Varajäseneksi valittiin Jetta Huttunen, Esteri Kopperoinen ja Henna Raitala

Vuosikokous järjestetään myös vuonna 2021 helmi-maaliskuussa, ja kaikki raksilalaiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Asukasyhdistys auttaa

Maaliskuussa 2020 COVID-19 alkoi näkyä myös oululaisten elämässä. Kun maan hallitus antoi riskiryhmäläisille kehotuksen pysyä kotona ja välttää mm. kaupassa asiointia, asukasyhdistyksen hallitus päätti kerätä vapaaehtoisryhmän auttamaan avuntarpeessa olevia.

Maaliskuun puolessa välissä kasassa oli noin 10 hengen vapaaehtoisryhmä ja kaikkiin talouksiin oli jaettu tiedote tarjolla olevasta avusta. Tieto toiminnasta toimitettiin myös Oulun kaupungin Oulu-apu-toiminalle ja paikalliselle medialle.

Lopulta vapaaehtoisia oli lähes 20 ja vajaata 10 riskiryhmäläistä avustettiin, myös Raksilan ulkopuolella. Toukokuun alussa avustuksen tarve hiipui.

Erään avustetun kommentti: ”Monet kiitokset taas ostosavusta! Vanhakin ihan voimaantuu tavattaessa reippaita, iloisia kauppa-apureita!”

Kevään ja syksyn siivoustalkoissa huomioitiin turvavälit ja yleinen koronaturvallisuus.
Kevään ja syksyn siivoustalkoissa huomioitiin turvavälit ja yleinen koronaturvallisuus.

Raksilan pihat puhdistuivat keväällä ja syksyllä

Poikkeustilanne vaikutti sekä kevään että syksyn siivoustalkoiden järjestelyihin. Keväällä perinteinen kahvittelu ja makkaranpaisto juttutuokioineen jätettiin ohjelmasta pois kokonaan, mutta syksyllä koronatilanne oli Oulussa niin hyvä, että asukasyhdistyksen hallitus uskalsi ne järjestää.

Siivouspäivää varten haettu kaupungin avustus oli keväällä vaarassa, sillä pelkona oli, että tapahtuman aikana Suomen hallituksen suosittelema 10 hengen kokoontumisrajoitus vaarantuu. Näinhän ei kuitenkaan käynyt.

Siivouspäivinä lavat olivat paikalla aamusta iltaan, joten puutarharoskien vieminen saatiin porrastettua ja turvavälit oli helppo pitää. Paikalle tuodut kolme lavaa täyttyivät ääriään myöten, mikä kertoo siivoustalkoiden tarpeellisuudesta alueellamme. Järjestelyt saivatkin laajasti kiitosta asukkailta. 

Kuponkeja tuotiin keväällä niin kiitettävästi, että niitä jäi yli syksynkin siivouspäivään!

Sekä kevään että syksyn siivouspäivinä lavat täyttyivät.
Sekä kevään että syksyn siivouspäivinä lavat täyttyivät.

Ensimmäisen kerran miesmuistiin olivat Raksilan kadunvarret puhtaina kaupungin kevätsiivouksen jäljiltä‚ kiitos viheliäisen koronan, joka on pakottanut katujamme yleisenä parkkipaikkanaan pitävät etätöihin!

Asukasyhdistys järjesti Turvallinen koulutie -tempauksen elokuussa koulujen alkaessa. Teuvo Pakkalan kadun vilkas liikenne ja ajoittain korkeat ajonopeudet ovat liikenneturvallisuuden kannalta iso haaste.
Asukasyhdistys järjesti Turvallinen koulutie -tempauksen elokuussa koulujen alkaessa. Teuvo Pakkalan kadun vilkas liikenne ja ajoittain korkeat ajonopeudet ovat liikenneturvallisuuden kannalta iso haaste.

Turvallinen koulutie

Raksilan asukasyhdistys järjesti myös tänä vuonna Turvallinen koulutie -kampanjan. Kolmen ensimmäisen koulupäivän aikana Raksilan asukkaista koottu vapaaehtoisten ryhmä oli turvaamassa alakoululaisten koulumatkaa aamulla koulujen alkaessa sekä iltapäivisin koulun loppuessa. Keltaisiin liiveihin pukeutuneet vapaaehtoiset näkyivät liikenteessä Teuvo Pakkalan koulun edessä olevilla suojateillä, Karjasillan alikulussa sekä Urheilukadun suojatiellä. 

Turvallinen koulutie -kampanja.
Turvallinen koulutie -kampanja.

Teuvo Pakkalan kadun vilkas liikenne ja ajoittain korkeat ajonopeudet ovat liikenneturvallisuuden kannalta iso haaste erityisesti nyt pimeän aikaan. Muistetaan siis ottaa huomioon tiellä liikkuvat koululaiset asuinalueemme kaduilla ja pitää ajonopeudet matalina! Asukasyhdistyksen palautteesta kaupunki kävi korottamassa koulun edessä olevat suojatiemerkit, jotta näkyvyys risteyksessä paranisi.

Syksyn suunnittelukokouksessa ideoitiin tulevaa toimintaa.
Syksyn suunnittelukokouksessa ideoitiin tulevaa toimintaa.

Asukasyhdistyksen toiminnan suunnittelu 10.11.2020

Asukasyhdistys kutsui marraskuussa jä-
seniään vapaamuotoiseen iltakeskusteluun Vanhalle paloasemalle. Paikalle saapuneen yhdeksän hengen voimin suunniteltiin ja ideoitiin asukasyhdistyksen toimintaa ja mietittiin, kuinka lisää raksilalaisia saataisiin aktivoitua osallistumaan yhteisen toiminnan järjestämiseen. 

Kaavoituksen eteneminen

Yhdistyksen yhteistyö kaupungin ja asukkaiden välillä oli vuoden aikana tiivistä. Kaava-asioista kerrotaan lisää Raksila-lehden 2020 sivuilla 6–10 sekä toisaalla raksila.fi-sivustolla. ■

Vuoden 2020 raksilalainen, astrokuvaaja J-P Metsävainio

Astrokuvaaja J-P Metsävainio kuvauslaitteistonsa kanssa.

Teksti: Heikki Pudas ja J-P Metsävainio, kuvat: J-P Metsävainio.

J-P Metsävainio on ollut paljon julkisuudessa legendaarisen Queen-kitaristi ja astrofyysikko Brian Mayn ja Astronomy-lehden päätoimittajan ja tiedekirjailijan David J. Eicherin yhteisen kirjan, Cosmic Clouds 3-D, Where stars are born, julkistamisen myötä. Tämän ja J-P:n muiden saavutusten myötä Raksilallekin heijastuvan positiivisen mielikuvan johdosta luovutetaan Metsävainiolle Raksila-muki nro 32.

Astrokuvaaja J-P Metsävainio kuvauslaitteistonsa kanssa.
Astrokuvaaja J-P Metsävainio kuvauslaitteistonsa kanssa.

Onnitteluviestin yhteydessä kysyin Jukka-Pekalta, haluaisiko hän vastata muutamaan kysymykseen asukasyhdis­tyksen lehtijuttua varten. Myöntävä vastaus tuli samantien.

Kuvaat avaruutta ja sen järjestelmiä valovuosien päässä planeetaltamme. Miten näet ja koet Raksilan tässä maail­mankaikkeuden kontekstissa?

Raksila on ainoa kotini tässä maailmankaikkeudessa, täällä myös työstän ottamani valokuvat julkaisukelpoisiksi. Koen siis paikan hyvin tärkeäksi itselleni.

Uusimman julkaisusi kumppani, Brian May, asustaa Englannissa. Minkälaisia haasteita koit ja millaisia uusia toimintatapoja opit työskennellessänne yhdessä?

Suurimpana haasteena oli tietysti epidemian aiheuttamat ongelmat. Kaikki suunnitellut tapaamiset ja tapahtumat peruuntuivat kun siirryimme työskentelemään ainoastaan etäyhteyden kautta. Brianin kanssa on helppo työskennellä, olemme olleet yhteyksissä yli kymmenen vuotta joten tunnemme toistemme työtavat ja työn. Kirjaa tehdessä tietysti korostui Brianin astrofyysikkopuoli muusikko Brianin jäädessä taustalle soittelemaan. Uutta minulle oli etätyöskentely tässä laajuudessa ja kuinka työlästä se oli verrattuna normaaleihin rutiineihin.

Onko Raksilalla ja sen historialla jotain henkilökohtaista merkitystä sinulle?

Raksila on ollut hyvin pitkään haaveissa mukana asuinpaikkana ja useita tuttaviamme asuu Raksilassa, joten alue oli hyvin tuttu jo ennen tänne muuttoa. Olemme vaimoni kanssa asuneet täällä Raksilassa nyt hiukan yli neljä vuotta ja nauttineet joka hetkestä. Asuimme yli kaksikymmentä vuotta Oulun ydinkeskustassa keskusaukion reunalla, Raksilaan muutto tuntui todella hienolta. Vaikka tämä alue sijaitsee käytännössä Oulun ytimessä, vuodenaikojen vaihtelu, eläimistö ja luonto on aivan eri tavoin läsnä täällä.

Onko Oulu ja Raksila työskentelyäsi ajatellen jotenkin paremmassa tai heikommassa asemassa kuin joku muu paikka/alue Suomessa/pallollamme?

Koko pohjoinen alue on työni kannalta ehkä yksi maail­man huonoimpia, ilmaston ja pohjoisen sijainnin vuoksi. Tällä leveysasteella syvän taivaan kuvausta voi tehdä vain kuuden kuukauden jakson aikana koska kevät-, kesä- ja syyskuukausina täällä ei ole lainkaan astronomista pimeyttä. Toisaalta juuri tämä antaa minulle aikaa kehittää kuvaustekniikkaa ja pohtia tekemisiäni kunnolla. 

Mitä haluaisit muuttaa nykyisessä Raksilassa?

En varsinaisesti oikeastaan mitään, tietysti osana kaupunkia alue kehittyy, toivottavasti vieläpä hallitusti. Toivon että alue säilyy elävänä ja myös tiettyä elämän rosoisuutta kunnioittavana. En halua että alueesta kehittyisi jonkinlainen ulkoilma- ja asumismuseo.

C 1340 Itäinen harsosumu. Kuvassa näkyvänä puhdasta inonisoitua happea, ei tähtiä, valotusaika noin viisi tuntia. Näyttää sähköiseltä versiolta Samothraken Niken, antiikin Kreikan voiton jumalattaren, veistoksesta.
C 1340 Itäinen harsosumu. Kuvassa näkyvänä puhdasta inonisoitua happea, ei tähtiä, valotusaika noin viisi tuntia. Näyttää sähköiseltä versiolta Samothraken Niken, antiikin Kreikan voiton jumalattaren, veistoksesta.

Onko sinulla jokin motto, elämänohje tai ajatelma jonka haluaisit jakaa?

Katselkaa välillä yötaivaalle ja miettikää missä me asumme suuressa mittakaavassa. Tämä antaa mittakaavaa elämään ja siirtää ehkä henkistä horisonttia pikkaisen ulommaksi. ■