Yhteenveto Raksilan asukasyhdistyksen toiminnasta Teuvo Pakkalan kadun osalta 2022

Koonnut: Hanna Kopsala, Raksilan asukasyhdistyksen sihteeri / 18.1.2023.

Tämä yhteenveto sisältää koosteen niistä toimenpiteistä, joita Raksilan asukasyhdistys on tehnyt Teuvo Pakkalan kadun liikenteellisten ja muiden ongelmien ratkaisemiseksi vuoden 2022 aikana.

Asukasyhdistyksen hallitus sekä kaava- ja liikennetyöryhmä

Asukasyhdistyksen kahden jäsenen sekä yhden varajäsen kotikatu on Teuvo Pakkalan katu. Lisäksi asukasyhdistyksen liikenne- ja kaavatyöryhmän jäsenistä 2 asuu Teuvo Pakkalan kadulla. Näin ollen Teuvo Pakkalan katu on ollut edustettuna sekä hallituksessa että kaava- ja liikennetyöryhmässä.

Jätetyt lausunnot kaavahankkeisiin

Asukasyhdistyksen hallitus yhteistyössä asukasyhdistyksen kaava- ja liikennetyöryhmän kanssa on ottanut kantaa kaikkiin aluetta koskeviin kaavahankkeisiin ja tuonut niissä esiin myös Teuvo Pakkalan katua rasittavat liikenteelliset ongelmat. Vuoden 2022 aikana lausunnot on jätetty:

25.4.2022 Lausunto Asemakeskuksen kaavaselostukseen (Kaavatunnus 564-2484) – sisältää kannanoton alueen liikennejärjestelyihin

Selvitys- ja vaikutusarvio liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.

Liikenne on Raksilan asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Asemakeskuksen kaavamuutoksen perusteella on todennäköistä, että siltäkin osin liikennemäärät kasvavat. Kaavamuutoksen vaikutukset liikenteeseen on käsitelty pintapuolisesti viitaten tehtyyn simulaatioon ja tiettyihin kevyenliikenteen väylien muutoksiin.

Esitämme edelleen, että erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan koko Raksilan ja Asemakeskuksen suunnittelualueen käsittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma, jossa huomioidaan myös Asemakeskuksen kaavan mahdollistama liikenteen lisäys. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

25.4.2022 Lausunto Välkkylän asemakaavamuutokseen (Kaavatunnus 564-2308) – sisältää kannanoton alueen liikennejärjestelyihinasemakaavan eri käsittelyvaiheissa

Selvitys- ja vaikutusarvio liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Kyseisen kaavamuutoksen perusteella on todennäköistä, että siltäkin osin ainakin kevyen liikenteen liikennemäärät kasvavat. Asukasyhdistys esittää, että nämäkin muutokset huomioidaan kokonaisvaltaisessa liikennetarkastelussa.

Esitämme edelleen, että erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan kattava koko Raksilan suunnittelualueen käsittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

2.9.2022 Palaute Puu-Raksilan asemakaavaluonnokseen (Kaavatunnus 564-2425)  – sisältää kannanoton alueen liikennejärjestelyihin

Liikenneratkaisut

Asukasyhdstys pitää oikeana asemakaavassa ohjeellisilla merkinnöillä julkilausutta ajatusta katkaista Karjakatu ja Puutarhakatu moottoriajoneuvoliikenteeltä myös Tehtaankadun puoleisessa päässä. Ajatuksen takana on Tehtaankadun rauhoittaminen joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle, mihin suhtaudumme myös myönteisesti. Syrjäkatu on myös monen Puu-Raksilassa asuvan kotikatu. Se näyttää jääneen toistaiseksi vaille parannusehdotuksia. Asemakaavaluonnos näyttäisi jäädyttävän kadun nykyasuun ikävähkönä asfalttipitoisena läpikulkukatuna. Esitämmekin, että Syrjäkatu käsitellään samaan tapaan kuin Puutarha- ja Karjakatu, eli suljetaan pohjoispäästä ja lisätään puustoa ja hulevesitaskuja kadun ankealle länsireunalle.

Raksilan asukasyhdistyksen toimialue kattaa myös Ratakadun ja Syrjäkadun väliset korttelit. Uskommekin, että myös niissä kortteleissa kadun katkaisu otettaisiin mielihyvin vastaan. Syrjäkadun pohjoispäässä ei ole liikkeitäkään, jotka häiriytyisivät kadun katkaisemisesta. Olettaisimme kadun sulkemisen helpottavan huomattavasti myös Tehtaankadun suunnittelua toimivaksi ja viihtyisäksi esplanadiksi koko matkaltaan.

Tehtaankadun varrella olevia kiinteistöjä huolettaa kadun reunassa läpimenevä liittymäkielto. Kuudesta katuun rajoittuvasta kiinteistöstä viidellä on nykyisin liittymä Tehtaankatuun. Nykyisten rakennusten asento ja sijainti on sellainen, että liittymien siirtäminen poikkikaduille johtaisi kohtuuttoman pitkiin, kapeisiin ja vaikeahoitoisiin kujiin ja tuhoaisi tonttien välillä kasvavan suojapuuston. Koska kyseessä on suojelukaava, uudisrakentamisesta ei ole pitkälläkään aikavälillä ratkaisuksi. Epävarmuuden hälventämiseksi esitämme, että asemakaavan liittymäkielto katkaistaan nykyisten tonttiliittymien kohdalla. Muutamalle tontille ajon salliminen ei oleellisesti häiritse rakennettavan joukkoliikennekadun liikennettä. Esitämme myös asemakaavan rajan siirtämistä Tehtaankadun katualueelle RKY-alueen rajausta noudattaen. Näin koko Raksilan RKY-alue tulisi suojelluksi tällä yhdellä asemakaavalla.

Teuvo Pakkalan kadun asukkaita huolettaa Puutarha- ja Karjakadun katkaisun aiheuttama liikenteen lisääntyminen Teuvo Pakkalan kadulla. Muutoksen aiheuttama liikenne Teuvo Pakkalan kadun liikenteeseen ei ole suurta. Puistikkokadulta ja -kadulle kääntyvää liikennettä katkaisu lisää kuitenkin tuntuvammin. Kääntyvän liikenteen lisääntyminen lisää entisestään koulumatkojen riskejä risteysalueella. Asukasyhdistys toivookin, että viimeistään katujen katkaisun yhteydessä liittymä varustetaan liikennevaloin.

Eniten asuntokatujen katkaisusta kärsinee jätehuoltoliikenne. Yhteisen jätehuoltopisteen varausta Puistikkokadulta pidämmekin hyvänä lisäyksenä asemakaavaan.

Asukasyhdistys ei ole esitettyjä katujen katkaisuja vastaan ja ehdottaa myös Syrjäkadulle samaa ratkaisua. Asukasyhdistys toivoo, että katujen katkaisut toteutettaisiin vasta silloin, kun Raksilan muut liikenneratkaisut on päätetty. Erityisesti olisi toivottavaa, että Teuvo Pakkalan katu olisi tuolloin asuinkatu, ei yleinen pääliikenne- ja kauttakulkuväylä esimerkiksi marketalueelle.

Raksilan asukasyhdistyksen jättämän kaava-palautteen lisäksi asukasyhdistys tiedotti raksilalaisia  tontin omistajia kaavaluonnokseen tutustumisen tärkeydestä lukuisia kertoja, järjesti kaavamateriaalit nähtäväksi Lippo-Junioireiden kesäkahvilaan ja järjesti Oulun kaupungin edustajan Raksilan Elojuhlille kertomaan ja keskustelemaan kaavamuutoksesta. Lisäksi Oulun kaupunki järjesti 25.8.2022 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Puu-Raksilan kaavaluonnoksesta, johon oli mahdollista osallistua Ympäristötalolla tai etäyhteydellä.

Asukasyhdistyksen edustajat toivat esille Teuvo Pakkalan kadun liikenteellisiä ongelmia myös 25.8.2022 pidetyssä tilaisuudessa.

Hälytysajoneuvojen tuoma rasite Teuvo Pakkalan kadulle

Asukasyhdistys on ajanut aiempina vuosina aktiivisesti paloaseman siirtämistä pois Raksilasta. Valitettavasti tämän osalta ei päästy toivottuun lopputulokseen. Paloautojen määrä on kuitenkin vähentynyt alueella Linnanmaan paloaseman tulon myötä. 

Työ hälytysajoneuvojen reitityksen osalta kuitenkin jatkuu ja tavoitteena on, että tulevina vuosina reitti saataisiin siirrettyä kulkemaan Pikkukankaantien kautta nykyisen tekojääradan ja pesäpallostadionin kohdalta Kainuuntielle. Alla kaupungin Raksilan alueen visiosuunnitelma, jossa on esitetty uusi katuyhteys Kajaanintieltä. Tämän suunnitelman toteutuminen vähentäisi olennaisesti myös liikennettä Kainuun tieltä Teuvo Pakkalan kadun kautta urheilualueille ja kouluille.

Muut tehdyt toimenpiteet Teuvo Pakkalan kadun ongelmien ratkaisemiseksi

2.5.2022 Puu-Raksilan kaavamuutokseen liittyvä tapaaminen kaupungin kanssa (Asukasyhdistyksen hallituksen, kaava- ja liikennetyöryhmän sekä kaupungin edustajat)

Tilaisuudessa käyty keskustelua kaupungin Puu-Raksilaa koskevasta suojelukaavasta

Tilaisuudessa käyty keskustelua myös kaupungin liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön kanssa mm. Teuvo Pakkalan kadun liikenneongelmista

 • Tilaisuuden perusteella Teuvo Pakkalan kadulle saatiin kesällä 2022 nopeusrajoitus 30 km/h
 • Lisäksi markettialueelle saatiin yöllinen läpiajokielto, joka vähensi olennaisesti myös häiritsevää ja melua aiheuttavaa läpiajoa Teuvo Pakkalan kadulta marketeille

Oulun Energian kaukolämpöremontti Teuvo Pakkalan kadulla

Oulun Energia suoritti Raksilan alueella laajan kaukolämpöputkien uusimisen kesällä 2022. Oulun Energian alihankkijana työmaalla toimi OMV.

Teuvo Pakkalan kadun postilaatikkoihin jaettiin Oulun Energian tiedote, jossa kerrottiin rakennustöiden alkamisesta sekä urakoitsijan tilaamista kiinteistökatselmuksista ulkopuoliselta taholta. Kiinteistökatselmusten tarkoituksena oli kuvata ja kirjata työmaan läheisissä rakennuksissa olevat vauriot ennen mahdollista tärinää aiheuttavien työvaiheiden aloittamista. Kiinteistökatselmukset suoritti Sitowise Oy.

Tämän lisäksi kirjeessä oli ohjeistettu ottamaan välittömästi yhteyttä työmaan yhteyshenkilöön, mikäli kiinteistön käyttäjä havaitsee rakentamisen aikana rakennuksessaan rakennustöiden aiheuttamaa haitallista tärinää tai rakenteiden vaurioitumista.

Kaivuutöiden aikana oli havaittu ongelmia mm. kaivantojen tuennoissa ja osa kiinteistönomistajista oli yhteydessä Oulun rakennusvalvontaan ja kaavoitukseen asiasta ja välitti tiedon havainnoista myös asukasyhdistyksen hallituksen edustajille. Viesteistä kävi ilmi myös, että Oulun rakennusvalvonta oli keskustellut urakoitsijan työnjohtajan kanssa suojaustoimenpiteistä. Rakennusvalvonnan viestistä selvisi myös, että kaivutyölle on myönnetty kaivulupa (YYP), jossa on myös ohjeita ja reunaehtoja kaivutyön suorittamiselle.

Asukasyhdistys järjesti ennen koulujen alkua Oulun Energian työmaan vastuuhenkilön kanssa turvallisuuskatsauksen työmaalla turvallisen koulutien varmistamiseksi. Katsauksen perusteella työmaalle tehtiin joitakin turvallisuutta parantavia muutoksia.

Koulujen alkaessa havaittiin työmaan aidoituksissa uusia turvallisuusriskejä, joista välitettiin tietoa Oulun Energialle 12.8.2022, jonka jälkeen riskipaikat korjattiin saman päivän aikana. Tämän lisäksi Oulun Energia oli määrännyt kaivuutyöt ajoitettavaksi klo 14-22 välille, ettei niistä aiheudu vaaraa koululaisille.

16.8.2022 illalla Raksilan alueella oli kova vesisade. Asukasyhdistyksen hallituksen edustaja ilmoitti klo 19.30 Teuvo Pakkalan kadun tulvimisesta Raksila keskustelee -whatsapp ryhmään ja kehotti kaukolämpökaivantojen viereisissä taloissa asuvia käymään katsomassa, ettei vesi ole päässyt kellareihin.

 • Klo 19.45 viestiryhmään tuli tieto ensimmäisestä vesivahingosta kaivannon viereisessä kiinteistössä
 • Klo 19.46 Asukasyhdistyksen hallituksen edustaja laittoi tietoa asiasta Oulun Energian työmaasta vastaavalle henkilölle
 • Klo 20.06 Saatiin tieto, että työryhmä oli hälytetty töihin. Samaan aikaan työmaan yhteyshenkilölle ilmoitettiin myös toisesta kiinteistöstä, jossa syntynyt vesivaurio
 • Klo 20.46 ilmoitettu Raksila keskustelee -ryhmään, että Oulun Energia tekee korjaustöitä Raksilassa yön yli ja pahoittelevat jo etukäteen asiasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa
 • Klo 21.08 työmaan päälliköltä saatiin tieto, että myös palokunta paikalla
 • Illan aikana työmaapäälliköltä saatiin tieto, että korjaustöistä huolimatta työmaalla sijaitsevat kaivannot ja niiden yli menevät tilapäissillat voivat olla vaarallisia ja maamassoja on voinut lähteä liikkeelle. Tämän perusteella asukasyhdistyksen hallituksen edustaja tiedotti asiasta myös Teuvo Pakkalan koulun rehtoria, joka lähetti varoituksen tulvan aiheuttamista vaaroista koulutiellä kaikille koululaisten vanhemmille. Myös Raksila keskustelee -ryhmään lähettiin tiedote asiasta.
 • Vesisateen jälkeen urakoitsija teki suojaukset kaivannon viereisiin taloihin

19.9.2022  Asukasyhdistyksen hallituksen edustaja ilmoittanut työmaalle Teuvo Pakkalan kadun yli menevien kaukolämpökaivantojen yli menevien ramppien molemmin puoli

Teuvo Pakkalan kadun kautta kulkevan raskaan liikenteen läpiajon väheneminenolevista kuopista, jonka jälkeen rampit korjattiin.

Teuvo Pakkalan kadulla on kuorma-autojen läpiajokielto Tehtaankadun ja Kainuuntien välillä. 

Läpiajokieltoa rikotaan jatkuvasti. Tämän johdosta olemme jättäneet lukuisia palautteita mm. Arinalle, Keskolle sekä paloaseman ja jäähallin työmailla työskennelleille yrityksille. Palautetta on annettu sähköisten kanavien kautta, puhelimitse sekä henkilökohtaisesti työmailla vierailemalla ja ajoneuvoja pysäyttämällä. Mikäli huomaat kiellettyä läpiajoa kadulla, ota talteen kuorma-auton rekisterinumero sekä päivämäärä ja kellonaika. mahdollinen valokuva ja ilmoita niistä raksilanasukasyhdistys@gmail.com, niin voimme välittää asiasta palautetta ko. yritykselle. Esimerkiksi Keskon tunnuksilla olevia autoja ei kadulla enää pitäisi näkyä, viimeisin keskustelu asiasta käyty Keskon edustajan kanssa 22.12.2022.

Teuvo Pakkalan kadun turvallisuus

Raksilan asukasyhdistys järjestää vuosittain koulujen alkaessa Turvallinen koulutie- kampanjan, jossa vapaaehtoiset ovat turvaamassa koululaisten turvallista koulumatkaa ensimmäisen kouluviikon aikana. Kampanja kohdentuu pääasiallisesti Teuvo Pakkalan kadun varren liikenteeseen. 

 Yhtenä kampanjan tavoitteena on tuoda esille Puistikkokadun ja Teuvo Pakkalan kadun risteysalueella olevien valo-ohjaamattomien suojateiden näkyvyyttä.

 Asukasyhdistys on ajanut valo-ohjatun risteyksen saamista Puistikkokadun ja Teuvo Pakkalan kadun risteykseen. Yhteistyötä asiassa on tehty myös Teuvo Pakkalan koulun vanhempainyhdistys Stiiknafuulian sekä Teuvo Pakkalan koulun kanssa. Valo-ohjattu risteys parantaisi olennaisesti suojateiden turvallisuutta ja todennäköisesti vähentäisi myös kadun kautta tapahtuvaa läpikulkuliikennettä.

Raksilan Lukion muutto Teuvo Pakkalan kadulle on lisännyt erityisesti aamuliikennettä kadulla. Asukasyhdistys on tehnyt yhteistyötä Raksilan lukion (Merikosken ja Lyseon lukiot) sekä Teuvo Pakkalan koulun kanssa, jotta lisääntyneen liikenteen aiheuttaneet ongelmat saataisiin ratkaistua

 • Tämän johdosta Teuvo Pakkalan kadun koulujen puoleiselle osuudelle on asennettu pysäköinnin ja pysähtymisen kieltävät liikennemerkit. 
 • Koulujen saattoliikenne on ohjeistettu tekojään parkkipaikalle
 • Koska saattoliikennettä Teuvo Pakkalan kadulla esiintyy edelleen, on siitä tiedotettu Oulun kaupungin edustajia, jotta alueelle saataisiin valvontaa

Oulun Poliisille on jätetty pyyntö liikenteen valvonnasta Teuvo Pakkalan kadulla 30 km/h nopeusrajoituksen valvomisesta. Lisäksi on esitetty toive, että kadulle saataisiin ”Hymynaama-nopeusnäytöt”  kertomaan autoilijoille heidän ajamastaan nopeudesta. Poliisi oli valvomassa liikennettä myös koulujen alkaessa.

Osallistuminen asukasyhdistyksen toimintaan

Asukasyhdistys toivoo, että asukasyhdistyksen toimintaan saataisiin mukaan uusia vapaaehtoisia. Toiminnassa voi olla mukana omien mahdollisuuksien mukaisesti ja pienestäkin osallistumisesta on apua.

Asukasyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain vuosikokouksessa, johon toivomme aktiivista osallistumista. Vuosikokous pidetään 14.3. klo 18-20 Oulun Palvelualan Opistolla (Teuvo Pakkalan katu 15). Mikäli et pääse osallistumaan kokoukseen, voit kertoa toiveesta toimintaan mukaan tuloon lähettämällä sähköpostia raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Asukasyhdistyksellä on lisäksi kaava- ja liikennetyöryhmä, lehti- ja tiedotustyöryhmä sekä vapaa-ajantoimikunta. Myös näihin ryhmiin toivomme myös uusia vapaaehtoisia.

Voit ilmoittautua auttamaan myös yksittäisissä tilaisuuksissa tai esimerkiksi lehtien jakamisessa.

Asukasyhdistyksen toimintaan mukaan tulemisesta kerrottiin myös kaikkiin Raksilan talouksiin joulukuussa 2002 jaetussa Raksila-lehdessä seuraavasti:

Kaiken toiminnan valmistelu, järjestäminen, purku ja raportointi vaatii tekemistä. Vuodesta toiseen on pyritty aktivoimaan raksilalaisia ja saamaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Tekeminen ei ole otsa kurtussa puurtamista vaan hyvässä porukkahengessä tekemistä. Kaikkeen voi osallistua omalla panoksellaan oli se sitten lupa-asioiden selvittelyä, telttojen pystyttämistä, pomppulinnan vartiointia, makkaran grillausta tapahtumien yhteydessä, viestikanavien päivitystä tai toiminnan uudistamisen suunnittelua. Jokaisella mukana olevalla on oma elämänsä ja on luonnollista, ettei kaikkeen voi etukäteen ehdottomasti sitoutua. Joustoa tarvitaan, puolin ja toisin.

Seuraavassa vuosikokouksessa on mahdollisuus muodollisesti tulla mukaan yhdistyksemme toimintaan ja keskustella mm. vuosisuunnitelmasta. Jos haluaa mieluummin olla mukana satunnaisesti tai johonkin tiettyyn tekemiseen liittyen kannattaa ottaa yhteyttä jollain yhdistyksen kanavista.

Toivotamme siis kaikki lämpimästi mukaan asukasyhdistyksen toimintaan ja toivottavasti vuosi 2023 tuo mukanaan lukuisan joukon uusia kasvoja viemään toimintaa eteenpäin! Nähdään viimeistään vuosikokouksessa!

Puu-Raksilan asemakaava etenee

Etätöistä ollaan palaamassa työpaikoille ja junamatkustus kasvaa. Raksilan kadut alkavat jälleen täyttyä. Kuva: Timo Takala.

Teksti: Timo Takala.

Pitkään valmisteltu Puu-Raksilan asemakaava on päässyt luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnos oli nähtävillä kahden kuukauden ajan heinäkuun alusta syyskuun alkupäiville. Asemakaavan selvitystyö on jo tuottanut raksilalaisille runsaasti kiinnostavaa luettavaa alueen rakennushistoriasta, luonnosta ja kasvillisuudesta. 

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus herätti kiinnostusta ja sai aikaan vilkkaan keskustelun

Elokuun lopulla järjestettyyn asemakaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen osallistui 58 kaavasta kiinnostunutta. Arkkitehti Jere Klami esitteli asemakaavaluonnoksen ja vastasi yleisön siitä esittämiin kysymyksiin. Eniten kiinnostusta herättivät rakennusoikeudet, jotka melkein kaikilla tonteilla poikkeavat nykyisistä tonttivuokrien pohjana olevista luvuista. Asukasyhdistyksen selvityksen mukaan suunnilleen joka toisella kiinteistöllä luonnoksen rakennusoikeus on pienempi ja joka toisella suurempi kuin nykyisin tonttivuokran perusteena oleva rakennusoikeus. 

Kiinteistöjen kannalta oleellinen kysymys onkin, muutetaanko tonttivuokrat vastaamaan asemakaavan rakennusoikeuksia kaavan tultua voimaan. Ainakin osassa vuokrasopimuksia kaupunki on varannut oikeuden tarkistaa vuokraa kesken vuokrakauden asemakaavan muuttuessa, mutta tontin vuokraajalle ei ole annettu mahdollisuutta vaatia tarkistusta rakennusoikeuden alentuessa. Kiinteistövirastoa tilaisuudessa edustanut Minna Kaunisvaara ilmoitti, että vuokrien tarkistamisesta ei ole päätöstä. Kaupunki tarkastelee maanvuokria ja tekee asiasta erillisen päätöksen vasta, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Talousrakennusten laajennusmahdollisuutta ja mahdollisuutta rakentaa asunto piharakennukseen pidettiin hyvänä. Kysymyksiä herätti kuitenkin, vaikuttaako piharakennuksen asunto-optio tonttivuokraan ja autopaikkavaatimukseen. Kaunisvaara ilmoitti, että yleensä talousrakennuksen rakennusoikeutta ei lasketa tonttivuokraa määritettäessä. Talousrakennusten asunnot on uusi asia, joten niiden vaikutuksesta tonttivuokriin ei ole ennakkotapausta. Kysymyksiä herätti myös, voiko talousrakennusten sr-merkintä tulla esteeksi laajentamiselle ja asunnon sijoittamiselle rakennukseen.

Asemakaavaluonnoksen rinnalla on valmisteltu luonnos Raksilan korjaus- ja rakentamistapaohjeeksi. Keskustelua syntyi lähinnä kiellosta sijoittaa aurinkopaneeleita kadun puolelle. Keskustelussa toivottiin, että mahdollistettaisiin visio Puu-Raksilasta ympäristöystävällisenä alueena eli suosittaisiin maalämpöä ja sallittaisiin aurinkopaneeleita myös kadun puolelle.

Liikenne puhutti

Asemakaavaluonnos ottaa kantaa liikennejärjestelyihin pääasiassa katualueiden ohjeellisilla merkinnöillä. Karjakatu ja Puutarhakatu on esitetty katkaistavaksi Tehtaankadun päästä. Puutarhakadulle ja Karjakadulle on osoitettu ”sinivihertaskuja” kaventamaan katutilaa ja viivyttämään hulevesiä. Myös Puistikkokadulle esitetään kavennuksia ja tilavaraus mahdolliselle kiinteistöjen yhteiselle jäte- ja kierrätyspisteelle. Syrjäkadulle ei ole esitetty mitään toimenpiteitä.

Keskustelussa kyseenalaistettiin Puutarhakadun ja Karjakadun katkaisemisen hyötyjä ja pelättiin katkaisun lisäävän entisestäänkin Teuvo Pakkalan kadun liikennettä. Toisaalta toivottiin Syrjäkadunkin rauhoittamista katkaisemalla se läpiajolta. Sinivihertaskujen pelättiin aiheuttavan kosteusriskiä talojen perustuksiin. 

Paikalla olleelta liikennepäällikkö Saija Räinältä haluttiin kuulla, miten estetään jo nyt ongelmana oleva keskustassa työssä käyvien ja junamatkustajien pysäköinti kun kadunvarsipaikkojen määrää ollaan vähentämässä. Räinä tarjosi ratkaisuksi aikarajoituksia ja vuoropysäköintiä. Asukaspysäköinti ei tule kysymykseen, koska yhdyskuntalautakunta on linjannut, että sitä ei Oulussa laajenneta nykyisestään. Tilaisuutta johtanut yhdyskuntalautakunnan jäsen Joni Meriläinen totesi tähän, että lautakunta voi toki muuttaa päätöstään, jos on tarpeen.

Etätöistä ollaan palaamassa työpaikoille ja junamatkustus kasvaa. Raksilan kadut alkavat jälleen täyttyä. Kuva: Timo Takala.
Etätöistä ollaan palaamassa työpaikoille ja junamatkustus kasvaa. Raksilan kadut alkavat jälleen täyttyä. Kuva: Timo Takala.

Kaavaluonnoksesta jätettiin 28 kirjallista mielipidettä ja kolme lausuntoa

Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta oli tiedotettu kirjeellä kaikille Puu-Raksilan 75 kiinteistölle. Luonnoksesta jätettiin 28 kirjallista mielipidettä ja kolme lausuntoa. Mielipiteiden lukumäärästä päätellen kaavaluonnokseen on oltu pääosin tyytyväisiä. Kaupunki on vasta käymässä läpi mielipiteiden ja lausuntojen sisältöä. Yleishavaintona Jere Klami kertoo, että mielipiteissä on tuotu esiin pääosin samoja asioita kuin keskustelutilaisuudessakin. 

Asukasyhdistys pitää luonnosta hyvänä pohjana asemakaavalle

Raksilan asukasyhdistys suhtautuu kaupungille jättämässään mielipiteessä pääosin positiivisesti tehtyyn luonnokseen. Hyvänä pidetään merkintöjen tasapuolisuutta kaikille kiinteistöille. Rakennusoikeuksien tarkistuksiin suhtaudutaan ymmärtäväisesti edellyttäen, että tonttivuokrien tarkistamisesta myös rakennusoikeuden alentuessa on tehty sitova päätös ennen asemakaavaehdotuksen nähtäville panoa. 

Piharakennusten laajentamismahdollisuutta ja asuntojen rakentamisen mahdollistamista pidetään hyvänä, kuten myös mahdollisuutta rakentaa jokaiselle tontille vähäisessä määrin liike-, toimisto-, ja työtiloja. Jotta näitä aluetta elävöittäviä tiloja voisi käytännössä toteutua edes pitkällä aikavälillä, työtiloilla ja piharakennusten asunnoilla ei saa olla vaikutusta tonttivuokriin ja autopaikkojen rakentamisvelvoitteeseen.

Asukasyhdistys ei vastusta esitettyjä katujen katkaisuja ja ehdottaa myös Syrjäkadun katkaisua samalla tavoin Tehtaankadun päästä. Asukasyhdistys esittää kuitenkin, että katujen katkaisut toteutetaan vasta silloin, kun Raksilan muut liikenneratkaisut on päätetty. Edellytyksenä on, että myös Teuvo Pakkalan katu on rauhoitettu asuinkaduksi.

Tunnelmia talvisesta Puu-Raksilasta. Piirros Milla Ervasti ja Erika Meriläinen.
Tunnelmia talvisesta Puu-Raksilasta. Piirros Milla Ervasti ja Erika Meriläinen.

Asemakaavaa koskevat aineistot ja selvitykset löytyvät netistä

Puu-Raksila Oulun kaupungin sivuilla:

www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila

Puu-Raksilan projektikortti:

oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=1235

Kaavoitus: Puu-Raksilan asemakaavan selvityksistä alustavia tietoja, 1.12.2021

Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Teksti: Timo Takala.

Puu-Raksilan asemakaava on viivästynyt ainakin kahdella vuodella. Asemakaavan valmisteluaineistoa oli tarkoitus esitellä jo alkuvuodesta 2020. Viivästymiseen on vaikuttanut meneillään oleva voimakas rakentamisbuumi ja kaavoituksen henkilöstöresurssit. Lisäksi rakennushistoriaselvitys on vienyt arvioitua enemmän aikaa suuren lähtötietomateriaalin läpikäynnin takia. 

Osia rakennushistoria-, hulevesi- ja liikenneselvityksistä sekä puustokartoitus kuitenkin esiteltiin kesäkuussa järjestetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Kaavatyö jatkuu asemakaavan muutos­luonnoksen valmistelulla, jonka aikana on tarkoitus järjestää asukastyöpaja.

Rakennushistoriaselvitys on tuottanut jo mielenkiintoista tietoa alueen syntyhistoriasta

Rakennushistoriaselvityksestä saatiin jo kiinnostavia tietoja alueen syntyvaiheista. Ensimmäinen rakennuslupa nykyisen Puu-Raksilan alueelle on myönnetty vuonna 1927. Tämä rakennus on jäänyt sittemmin Kainuuntien alle. Vuonna 1928 myönnettiin rakennusluvat jo kahdeksalle rakennukselle, joista kuusi on säi­ly­nyt alueella. Rakentaminen alkoi silloisen Siltakadun ja Syrjäkadun muodostamasta alueen etelänurkasta. Tällä alueella on myös muutamia Terijoelta tuotuja talojen runkoja. 

Erityisen runsaasti rakennuslupia myönnettiin vuosina 1938 ja 1939. Välirauhaan mennessä alue tulikin jo lähes täyteen rakennetuksi. Vain Puistikkokadun varren tontit jäivät rakennettavaksi suurelta osin vasta sodan jälkeen. Nuorimmat alkuperäisistä rakennuksista löytyvätkin Puistikkokadun varrelta. Viimeinen alkuperäisistä rakennusluvista on myönnetty vuonna 1954. 

Alkuperäisessä asemakaavassa alueelle toivottiin pareittain yhteen rakennettuja rakennuksia. Vaikka yhteen rakentamista suosittiin hieman korkeammalla rakennusoikeudella, kaikki rakennukset toteutuivat erillistaloina. Rakennusmääräyksillä säädeltiin kuitenkin hyvin tarkasti rakennusten muotoja ja rakennusten välisiä välimatkoja. 

Hyvin suuri osa rakennuksista on syntynyt ”grynderien” toimesta. Alueella hyvin toimelias grynderi oli Iivari Salminen, joka on ollut varmasti ainakin 19 tontin ensimmäinen vuokramies. Hän on rakennuttanut talon ja myynyt sen nykygrynderien tapaan joko suunnitteluvaiheessa, rakennusvaiheessa tai valmiina. Asuntoja on myyty niin ikään nykytapaan sekä yksittäisinä asuntoina että kokonaisina taloina yhdelle talonomistajalle. Gryndaamisen lisäksi Salminen on myös urakoinut taloja muille alueelta tontin vuokranneille. 

Iivari Salmisen ”hovisuunnittelijana” toimi rakennusmestari Kyösti Kunnas, jonka päätoimi oli Oulun kaupungilla. Kunnas on suunnitellut alueelle kaikkiaan nelisenkymmentä taloa, joista on jäljellä vielä 35 taloa. Kaikkiaan valtaosa taloista on kaupungin palveluksessa olleiden rakennusmestarien ja arkkitehtien iltatöinään piirtämiä. Kunnaksen ohella Johan W. Miesmaa ja Arvo Koskipaasi ovat piirtäneet useita rakennuksia alueelle. 

Tiukoista rakennusohjeista, toimeliaista gryndereistä ja työtovereista muodostuneesta suunnittelijajoukosta johtuen alueen rakennuskanta on hyvin yhtenäistä ja samankaltaiset perusratkaisut toistuvat alueella suunnittelijasta riippumatta. Kyse oli toki tuon ajan tyypillisistä asuintaloista, vastaavia on rakennettu eri puolille Oulua ja Suomea. 

Pienempien talojen yleisimmäksi tyypiksi muodostui neljän huoneen ja keit­tiön rivitalo, josta oli myös suurempi kuuden asunnon L-muotoinen versio. Pienkerrostaloistakin melko suuri osa on kahta alueella toistuvaa tyyppiversiota, joita ovat kahdeksan asunnon neliöpohjainen talo ja L-mallinen 12 asunnon talo. 

Puutarhakatu 1970-luvulla, kuva Timo Takala.
Rakennusten mittasuhteet oli määrätty hyvin tarkasti alkuperäisissä rakennusmääräyksissä. Jalkakäytävät poistuivat vuonna 1981 Puutarhakadulta ja Karjakadulta, jolloin siihen saakka hiekkapintaiset kadut saivat asfalttipäällysteen. Kuvassa Puutarhakatu 1970-luvun lopulla, kuva Timo Takala.

Liikenne- ja pysäköintiongelmien ratkaisut vielä etsinnässä

Kesäkuuhun mennessä oli tehty lähinnä liikenteen perusselvityksiä. Läpiajoliikenteen haittojen vähentämiseksi oli alustavasti tutkittu mahdollisia katuverkon muutoksia, autoliikenteen katkaisemista Tehtaankadulta ja uuden kadun avaamista Syrjäkadulta Puistikkokadulle. Mikään näistä ratkaisuista ei kuitenkaan ole ongelmaton. 30 km/h aluerajoitus aiotaan esittää ulotettavaksi koskemaan myös Teuvo Pakkalan katua. Hulevesisuunnitelmassa esitetyt vihertaskut ovat varsinaisen tehtävänsä lisäksi myös osa liikennesuunnitelmaa nopeuksia hillitsevinä kavennuksina.

Pysäköintitutkimusta ei ole voitu tehdä, koska pysäköintitilanne on ollut pandemiatilanteen ja yhden koulurakennuksen remontin takia hyvin poikkeuksellinen. Alueen pysäköintiongelmien sanottiin kuitenkin olevan ennestään hyvin kaupungin tiedossa. Pysäköintirajoitukset ja muut pysäköintiongelman ratkaisukeinot olivat vasta harkittavana.

Hulevesien hallintaan esitetään kaduille rakennettavia sinivihertaskuja

Puu-Raksilan kadut on rakennettu ja niiden hulevesiverkosto mitoitettu 1980-luvun alussa sen ajan käytäntöjen mukaisesti, jolloin alueelle tuleva hulevesi pääasiassa imeytyi tonteilla ja katujen viherkaistoilla alueen hyvin läpäisevään hiekkamaahan. Kadut viettävät Kaupungin­ojaa kohti hyvin pienellä pituuskaltevuudella ja hulevesikaivoja on harvassa. 

Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana tonteille on lisätty kovia pintoja ja kiinteistöjä on liittynyt kadun hulevesiverkostoon, minkä seurauksena katujen hulevesiverkosto on osoittautunut riittämättömäksi. On syntynyt paikallisia hulevesitulvia, jotka ovat uhanneet jo joidenkin talojen rakenteita. Ilmastonmuutoksen takia lisääntyvien rankkasateiden myötä tilanne ei tule parantumaan ilman toimenpiteitä.

Selvityksen mukaan alueen hulevesiverkosto on puutteellinen ja kapasiteetiltaan pieni. Lähtökohdaksi on kuitenkin otettu, että alueelle ei olla toteuttamassa lähiaikoina kokonaisvaltaista katu­sa­nee­rausta, eikä myöskään hulevesiverkoston erillistä saneerausta. Ratkaisuksi hulevesihaasteisiin esitetään kaduille toteutettavia sinivihertaskuja. 

Sinivihertaskun kohdalla katu kapenisi nykyisestä kuudesta metristä neljään metriin ja samalla se hidastaisi myös ajonopeuksia ja ohjaisi pysäköintiä kaduilla. Siniviherpainanne lisää katuviheralueiden luonnon monimuotoisuutta, kun sinivihertaskun kasvilajisto on runsaampi kuin tavanomaisen viherkaistan. Sinivihertaskun toteutuksessa huomioidaan läheisten rakennusten kuivatus eristämällä rakenne vettä läpäisemättömällä rakenteella.

Kaavakuva hulevesiä viivyttävästä ja ajonopeuksia hidastavasta sinivihertaskusta, piirros Ramboll Finland Oy.
Kaavakuva hulevesiä viivyttävästä ja ajonopeuksia hidastavasta sinivihertaskusta, piirros Ramboll Finland Oy.

Lisätietoa ja kuvia kaavoituksesta ja asukaskyselyn tuloksista löytyy Oulun kaupungin alunperin julkaisemasta esityksestä:

raksila.fi/ouka2021/asukaskysely-keskustelutilaisuus.pdf

Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n rakennushistoriaselvitys; 

Puu-Raksilan rakennuslupien myöntämisvuodet, rakennusten alkuperäiset suunnittelijat ja rakennustyypit: 
raksila.fi/ouka2021/puu-raksila-rhs.pdf

Kaupungin muistio tiedotus- ja keskustelutilaisuudesta 9.6.2021:

Puu-Raksila, asemakaavan muutos, kaavatunnus 564-2425:
raksila.fi/ouka2021/puu-raksila-6-2021-muistio.pdf

Raksilan asukasyhdistyksen vastine Raksilan paloaseman kaavamuutokseen 26.4.2021

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS/LAUSUNTO

Raksilan paloasema, Oulun kaupungin Raksilan (12.) kaupunginosan korttelin 6 tonttia 3 ja 5 sekä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavamuutos, asemakaavaesitys.

Kaavatunnus 564-2415

Diaarinumero OUKA/1254/2019

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisten ratkaisujen aikaansaamiseksi, jotka turvaavat valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäristön kehittymisen entistä paremmaksi.

Raksilan asukasyhdistys on käynyt läpi kaupungin palolaitoksen asemakaavan selostuksen ja haluaa esittää siihen jäljempänä esitettäviä huomioita.

Kaavamuutoksen merkitys Raksilassa ja raksilalaisille

Kaavamuutoksen kohde sijaitsee keskeisellä paikalla koko Raksilaa ajatellen. Asukasyhdistys toteaa ilolla, että asemakaavan muutoksen vaikutusalueen rajauksessa on otettu huomioon valtakunnallisesti arvokas Raksilan puutaloalue. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että ongelmia ei ole lakaistu piiloon, vaan ne on tuotu rehellisesti esille. On kuitenkin huomattava, että selvityksissä esille tuotuihin ongelmiin ei ole esitetty mitään uutta ratkaisumallia: mikäli kaava toteutetaan selostuksen mukaisesti, Raksilan keskeiset liikenteestä aiheutuvat ongelmat eli tärinä, melu ja pöly tulevat jatkumaan edelleen.

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Kuten selostuksessa todetaan, ympäristöä, liikennettä ja infrastruktuuria olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena. Tätä on myös Raksilan asukasyhdistys painottanut aiemmassa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineessaan. Tarkastelua ei kuitenkaan selostuksen mukaan ole tehty.

Koko Raksilan käsittävä, eri muutoshankkeiden yhteisvaikutukset huomioiva liikenneväylien ja katujen yleissuunnitelma tulee toteuttaa

Esitämme edelleen, että toisistaan erillisten hankekohtaisten tarkastelujen sijaan laaditaan koko Raksilan alueen kattava liikenteen ja liikenneväylien yleissuunnitelma. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset koko Raksilan alueeseen. Keskeisin selvitys- ja ideointitehtävä Raksilan asukasyhdistyksen näkökulmasta on edelleen, miten Teuvo Pakkalan katu saataisiin muutetuksi nykyisestä melu-, tärinä- ja turvallisuusongelmasta takaisin viihtyisäksi asuntokaduksi, jonka ylittäminen olisi turvallista myös koululaisille.

Havaintoja tehdyistä selvityksistä

Liikenneselvityksessä on oikein todettu, että hälytysajoneuvot eivät ole olleet osallisina Teuvo Pakkalan kadun onnettomuuksissa. Siten Linnanmaan keskuspaloaseman toteutuminen ei oleellisesti paranna Raksilan liikenneturvallisuutta. Hälytysajoneuvot kuitenkin lisäävät koululaisten onnettomuusriskiä, koska he joutuvat ylittämään Teuvo Pakkalan kadun. Syksyllä 2021 Teuvo Pakkalan kadun ylittävien henkilöiden määrä lisääntyy huomattavasti, kun Merikosken ja Pateniemen lukiot siirtyvät uuteen Raksilan lukioon. Raksilan lukio mitoitetaan 900–950 oppilaalle ja 55+3+4 hengen henkilökunnalle (Oulun kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätös 13.6.2016 § 139). Asukasyhdistys esittääkin, että kaupunki ottaa huomioon vaihtoehtoiset liikennejärjestelyt, joiden avulla mm. pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää. 

Raksilan puutaloalueella tehdyt mittaukset on selostuksessa otettu huomioon. Teuvo Pakkalan kadun tärinämittausaikana katu oli kuitenkin hyväkuntoinen. Kuten asemakaavan selostuksessa todetaan: huonoissa olosuhteissa voi esiintyä mitattua suurempaa tärinää.

Selostuksessakin huomioidaan, että liikenteen aiheuttaman katupölyn lyhytaikaiset huippupitoisuudet voivat nousta suuriksi epäsuotuisissa olosuhteissa, ja katupölyn vaikutus Teuvo Pakkalan kadulla lähimpien rakennusten alueella voi olla hetkittäin huomattava.

Selostuksessa todetaan, että paloaseman liikenne aiheuttaa pienehkön osan muun liikenteen aiheuttamasta katupölystä. Siten ei ole odotettavissa, että hälytysajoneuvojen liikenteen vähentyminen oleellisesti parantaisi ilman laatua alueella. Myöskään kunnossapitotason nostaminen ei ole ratkaisu Teuvo Pakkalan kadun ongelmiin, sillä koneiden aiheuttama tärinä, melu ja pöly ovat hetkellisesti jopa voimakkaampaa kuin hälytysajoneuvojen.

Pölyn osalta oli todettu lisäksi, että paloautot nostavat sitä erityisesti ja että sen vuoksi taloihin suositellaan koneellista ilmanvaihtoa ja tuuletusta vain pihan puolelta. Rakentamistapa oli 1940-luvulla huomattavasti erilainen kuin nykyään, mutta tätä ei ole huomioitu selvityksessä lainkaan. Koneellisen ilmanvaihdon esitykseen tulisi kysyä asiantuntijalausuntoa rakennesuunnittelijoilta, koska vanhoihin puutaloihin koneellisen ilmanvaihdon asennus ei liene hyvä vaihtoehto.

Paloaseman vaikutus

Alueen suunnittelu hajautuu nykyisellään useille toimijoille, eikä muodostuvaa kokonaisuutta vielä tunneta. Market-alueen ja asemakeskuksen asiointi- ja huoltoliikenne sekä Puu-Raksilan suojelukaavan vaikutukset liikennejärjestelyihin, ja siten myös uuden paloaseman osuus erityisesti Teuvo Pakkalan kadun riskeihin ja häiriöihin, jäävät selostuksessa puutteelliseksi.

Selostuksen mukaan Raksilanraitin katualuetta tullaan leventämään ja alue varataan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöön. Esitetyn perusteella todennäköisesti myös Tehtaankatu tullaan suunnittelemaan samoin perustein, jolloin markettien huolto- ja tavaratoimitus liikenne siirtyy Teuvo Pakkalan kadulle ja Ratakadulle. Tämäkin esitetty liikenneväylän muutos liittyy koko Raksilan alueen liikennejärjestelyihin, jonka takia edellä mainittu laajempi alueen liikennesuunnitelma tulisi tehdä koordinoidusti.

Paloaseman tehtävät suuntautuvat nykyään valtaosin Teuvo Pakkalan katua etelän suuntaan. Uuden paloaseman valmistuttua kaikki hälytysajo tapahtuu suoraan Teuvo Pakkalan kadulle. Vaikka uuden paloaseman järjestelyjen todetaan vähentävän hälytysajoa, hälytysajon määrä vähenee kuitenkin vain noin yhdellä lähdöllä vuorokaudessa ja lähtöihin osallistuu keskimäärin vain yksi paloauto vähemmän kuin nykyisin.

Vaihtoehtoista sijoitusta ei ole selvitetty

Raksilan asukasyhdistys jätti asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan mielipiteen, jossa pidettiin paloaseman jakamista kahteen yksikköön yleisesti ottaen hyvänä. Yhdistys esitti myös harkittavaksi, voitaisiinko Oulun eteläpuolen pelastusasema sijoittaa Huuhkajanpuistoon, jolloin pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää. Tätä vaihtoehtoista pelastusaseman sijoittamista ei kuitenkaan ole selostuksen mukaan ole tutkittu.

Raksilan ulkoilualueella on tila loppumassa, joten esitämme edelleen Oulun eteläpuolen pelastusaseman sijoittamista Huuhkajapuiston alueelle jolloin nykyinen alue voitaisiin osoittaa esimerkiksi yliopiston kampuksen laajennuksen tai urheilupuiston tarpeisiin. Tämä ratkaisisi osaltaan myös Teuvo Pakkalan kadun liikenteestä aiheutuvia ongelmia. Lisäksi uuden aseman sijoittaminen Huuhkajapuistoon mahdollistaisi paloaseman sujuvan ja katkottoman toiminnan jatkumisen myös rakentamisen aikana.

Edellä mainituista syistä Raksilan asukasyhdistys esittää, että suunnitelma palautetaan valmisteluun ja että valmistelussa tuotaisiin esille vaihtoehtoisia malleja Raksilan turvallisuuden, ympäristötietoisuuden ja kulttuuriarvojen säilyttämisen näkökulmasta. Museovirastolta tulisi pyytää lausunto liikenteen aiheuttamista vaikutuksista koko Raksilan alueella, varsinkin valmisteilla olevan suojelukaavan mukaisessa rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja osallistumme hankkeen jatkokehittelyyn kaikkien osapuolten kannalta kokonaisuutta tarkastellen.

Oulu, 26.4.2021

Raksilan asukasyhdistys

Heikki Pudas, puheenjohtaja

raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Raksilan asukasyhdistyksen vastine Asemanseudun kaavamuutoksen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelmaan 18.12.2020

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS/LAUSUNTO

Oulun kaupungin II (Vaara) kaupunginosassa kortteleissa 36, 37 ja kortteli 42 tontilla 3 sekä osalle rautatiealuetta ja ympäröiviä katualueita vireille pantu asemakaavamuutos, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavatunnus 564-2484

Diaarinumero OUKA/9286/2020

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa ja sen läheisyydessä vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisen asemakaavan aikaansaamiseksi, joka turvaa valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäristön kehittymisen entistä paremmaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tärkeä asemakaavan työsuunnitelma, joka luo pohjan menestykselliselle kaavaprosessille. Nyt nähtävillä oleva suunnitelma on jo sellaisenaan hyvin laadittu ja sisältää useita kohtia jotka ovat tärkeitä myös raksilalaisille. Yhdistys on käynyt läpi kaupungin suunnitelman ja haluaa esittää siihen jäljempänä esitettäviä täydennyksiä.

Suunnittelualue ja sen nykytila

Suunnittelun toteutus: Suunnittelutyön organisointi

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että kielteiset vaikutukset vältetään tai ne ovat mahdollisimman vähäisiä. Kielteisiä vaikutuksia määritettäessä tulee ottaa huomioon Asemakeskuksen ja sen tilojen käyttö ei-toivottuihin tarkoituksiin. Suunnittelualuetta koskevien osallisten käsityksistä ja arvioista saadaan suunnitteluun arvokasta lisätietoa. Raksilan asukasyhdistys haluaa olla alueen kehittämiseen liittyvissä työprosesseissa aktiivinen toimija.

Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arvioiminen

Jotta suunnittelu perustuisi tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin esitämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan erikseen kirjattavaksi seuraavat laadittavat tutkimukset ja selvitykset:

Selvitys ja vaikutusarvio liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Asemakeskuksen kaavamuutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn perusteella on todennäköistä, että liikennemäärät kasvavat.

Esitämme, että erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan koko Raksilan ja Asemakeskuksen suunnittelualueen käsittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma, jossa huomioidaan myös Asemakeskuksen kaavan mahdollistama liikenteen lisäys. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

Selvitys ja vaikutusarvio valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen

Puu-Raksilan RKY-alueella toteutetaan laajamittainen selvitystyö sitä koskevan kaavamuutoksen yhteydessä. Sen lisäksi esitämme, että asemakeskusta koskevassa kaavamuutoksessa selvitetään perusteellisesti sen toiminnan vaikutukset arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Liikenteen ja katujen yleissuunnitelmassa huomioitavia asioita

Keskeinen tehtävä on löytää Raksilan arvoa kunnioittavat pysäköintiratkaisut, joilla Syrjäkatu, Puutarhakatu ja Karjakatu palautetaan asuntokaduiksi nykyisestä roolistaan Oulun keskustaa, rautatie- ja linja-autoasemaa sekä urheilu- ja koulualueita palvelevina ilmaisina pysäköintialueina.

Asemakeskuksen yhteyteen tulee toteuttaa korkeatasoiset sisäpysäköintitilat. Mahdollisuus rakentaa yhteys Kivisydän pysäköintitilaan tulee selvittää. Pysäköintipaikkojen määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon paitsi alueelle tulevien toimintojen (mm. asemakeskus, liiketilat, hotelli, asuinrakennukset) myös urheilu- ja muiden tapahtumien tarpeet, osana kokonaisvaltaista Raksilan alueen pysäköintiratkaisua yhdessä Raksilan alueen muiden hankkeiden kanssa.

Keskustan ja Raksilan yhdistävä nykyinen kevyenliikenteen alikulkutunneli on ahdas. Tunnelin uusinta väljempänä ja turvallisempana tulee huomioida kaavaa laadittaessa.

Vuorovaikutuksen järjestäminen

Osallistuminen suunnitteluprosessiin, vuorovaikutus ja yhteistyö suunnittelun eri vaiheissa ovat mahdollisia vain, mikäli osalliset saavat riittävästi tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Esitetty vuorovaikutus perustuu pelkkään valmistelu- ja suunnitteluaineiston nähtävillä oloon. Tällainen vuorovaikutus ei parhaalla tavalla hyödynnä asukkaiden asiantuntemusta alueestaan. Esitämmekin työn alkuvaiheeseen lisättäväksi proaktiivisia tiedoitus- ja keskustelutilaisuuksia, jollaisista mm. Lahdessa on saatu hyviä kokemuksia.

Asukasyhdistys pyrkii omalta osaltaan avustamaan kaupunkia asukastilaisuuksien järjestämisessä ja tiedottamisessa. Asioiden ymmärtämisen kannalta on havainnollinen esittämistapa tärkeää. Kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esittäminen sekä vaihtoehtojen merkityksen ja vaikutusten kuvaaminen havainnollisesti on erityisen tärkeää.

Kaavatyön aikataulu

Valmisteluvaihe on kaavatyön tärkein ja keskeisin työvaihe, jossa tiedotuksen tulee tavoittaa kaikki asianosaiset. Yhdistys pitääkin välttämättömänä, että tämän vaiheen tilaisuuksista ja luonnosten nähtävillä olosta tiedotetaan kattavasti. Raksilan asukasyhdistys on valmis avustamaan tiedottamisen järjestämisessä raksilalaisille

Uuden asemakeskuksen toteuttaminen on yksi kaupungin tärkeimmistä hankkeista Oulun vetovoiman kannalta. Niinpä toteuttamisen edellytyksenä olevan asemakaavamuutoksen valmistumisen ei pitäisi olla riippuvainen alueeseen liittyvien kaupallisten hankkeiden, kuten monitoimiareenahanke, etenemisestä.

Oulu, 18.12.2020

Raksilan asukasyhdistys

Heikki Pudas, puheenjohtaja

Kaavoitus: Raksilaa suunnitellaan uusin ajatuksin – rakentaminen lykkääntyy, 27.11.2020

Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Teksti: Timo Takala.

Kaupunginosassamme on vireillä useita ja mittavia kaavahankkeita. Sivusta tulee kuitenkin jatkuvasti uusia ideoita ja jo pitkälle valmisteltuja suunnitelmia hyllytetään. Me alueen asukkaat seuraamme tilannetta hämmentyneinä sekä huolestuneina siitä, kuinka alueemme käy tavoiteltujen rakennusvolyymien kasvaessa. 

Suunnitelmien muuttuminen siirtää rakentamista tuonnemmaksi, mikä voi olla monelle meistä helpotuskin. Toisaalta sen seurauksena kaupunginosamme rappeutuminen vain jatkuu. Ratakadun ja rautatien väliseltä alueelta sammuvat vähitellen viimeisetkin valot. Katumme painuvat kuopille ja muuttuvat enemmän ja enemmän keskustassa työssä käyvien pysäköintialueeksi. 

Market-alueen suunnittelu palasi lähtöruutuun

Market-alueen asemakaavan muutos käynnistettiin vuonna 2013 Oulun kaupungin aloitteesta. Markettien vuok­ra-ajat olivat loppumassa eikä kaupunki halunnut jatkaa nykyisten markettien vuokra-aikaa, vaan saada alue tehokkaampaan käyttöön. Asemakaavaa laadittiin yhteistyössä alueen vuokramiesten Arinan ja Keskon kanssa. Vajaan seitsemän vuoden puurtamisen tuloksena keväällä 2020 saatiin vihdoin asemakaavan luonnos nähtäville. Luonnoksessa oli saman katon alla oleva Arinan ja Keskon kauppakeskus sekä asuntokortteli Tehtaankadun ja Teuvo Pakkalan kadun nurkkauksessa. Raksilan asukasyhdistys esitti kaavaan parannusehdotuksia, mutta ei vastustanut alueen kaavoittamista kauppakeskukselle ja asuntokortteliksi. 

Välittömästi kaavaluonnoksen esil­lä­olon jälkeen Oulun yliopisto pudotti pommin esittäessään yliopiston mukaantuloa hankkeeseen. Ympäristölautakunta antoi 13.10.2020 Arinan, Keskon ja yliopiston koalitiolle oikeuden esittää market­alueelle suunnitelmansa, jossa kauppakeskuksen lisäksi alueelle sijoitettaisiin myös 30 000 kerrosalaneliömetriä Oulun yliopiston tiloja. Aikaa suunnitelman esittämiselle annettiin ensi vuoden loppuun saakka. Välitavoitteena hakijoiden tulee 31.3.2021 mennessä tuottaa tiedot alueelle sijoittuvista toiminnoista niiden vaatimine logistiikka­tarpeineen. 

Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.
Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Mikäli suunnitelma tyydyttäisi kaupunkia, aloitettaisiin uusi kaavoitusprosessi. Yliopiston tavoitteena on päästä rakentamaan vuosina 2024–2025, jolloin tilat valmistuisivat vuosina 2027–2028. Kun kahden marketin sijoittamista alueelle hierottiin seitsemän vuotta, tavoitetta voi pitää optimistisena. Kyseessä on kuitenkin aika paljon hankalampi yhtälö. Mikäli uuteen kaavaprosessiin lähdetään, nykyisissä marketeissa käydään kauppaa hyvin todennäköisesti vielä tämän vuosi­kymmenen jälki­puoliskollakin.

Matkakeskusta ei tullut – Asema­keskuksen suunnittelu alkaa

Rautatien ja Ratakadun välinen, silloin VR:n käytössä ollut alue kaavoitettiin 1970-luvulla keskusliikenneasemaa varten. Keskusliikenneaseman ensimmäinen vaihe, linja-autoasema, valmistuikin vuonna 1983. Rautatieaseman piti tulla linja-autoaseman jatkeeksi suunnilleen nykyisen tunnelista nousevan luiskan kohdalle. Asemakaavan selostuksessa arvioitiin rautatieaseman rakentamisen siirtyvän 1990-luvulle. Asematunnelin ja linja-autoaseman rakentamisen jälkeen ainoaksi muutokseksi alueella jäi kuitenkin 1980-luvun lopulla rakennettu oikeus- ja poliisitalo. Sen jälkeen alueella on vain sammuteltu valoja. 

Ei talvikunnossapitoa. Kuva: Timo Takala 17.10.2020.
Ei talvikunnossapitoa. Kuva: Timo Takala 17.10.2020.

1980-luvulta alkaen Ouluun on visioitu toinen toistaan komeampia matkakeskuksia Rautatienkadun puolelle kunnes 30.10.2020 Forum24-lehdestä voitiin lukea, että Rautatienkadun varteen suunniteltua matkakeskusta ei tule. Lemminkäisen ja VR:n tekemä sopimus matkakeskustilojen rakentamisesta oli uutisen mukaan rauennut jo vuosia sitten. Sen sijaan nykyisen linja-autoaseman paikoitusalueelle on tulossa ”vaatimattomampi, enemmän odotustilatyyppinen joukkoliikennettä palveleva keskus, jossa VR esimerkiksi voisi palvella lippu­automaateilla”. 

Yhdyskuntalautakunta päätti 27.10.2020 käynnistää radan ja Ratakadun välisen alueen kaavamuutoksen. Asema­kaavan muutoksen tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen ”Asemakeskukseksi, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja, muun muassa linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asu­mista. Suunnittelun aikana voidaan tutkia myös muiden toimintojen sijoittumiseen alueelle.” Muilla toiminnoilla tarkoitettaneen ”Tapahtuma- ja elämysareenaa”, jonka toisena vaihtoehtona tutkitaan tätä Asemakeskuksen nimellä kulkevaa aluetta. Päätös areenan sijaintipaikasta on tarkoitus tehdä vasta vuonna 2022, mikä hankaloittaa huomattavasti alueen suunnittelua. Todennäköistä onkin, että odotustilan avajaisia ei vietetä aivan lähi­vuosina. 

Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi jättää palautetta 18.12.2020 asti.

Uusi paloasema Raksilaan

Hometalona tyhjilleen jätetyn keskuspaloaseman tontille käynnistyi asema­kaavan muutos vuoden 2019 lopulla. Parhaillaan nähtävillä olevissa kaavan valmisteluaineistoissa esitellään jo pitkälle tehtyjä uuden paloaseman suunnitelmia, joissa paloasemarakennuksen omistajaksi tulevan ruotsalaisen Hemsö:n nimikin jo esiintyy. 

Paloaseman luonnos, näkymä Teuvo Pakkalan kadulta. Lähde: Raksilan paloasema, kaavamuutoksen valmisteluaineisto, Hemsö Suomi Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.
Paloaseman luonnos, näkymä Teuvo Pakkalan kadulta. Lähde: Raksilan paloasema, kaavamuutoksen valmisteluaineisto, Hemsö Suomi Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Suunniteltu paloasema on aiempaa pienempi, koska pelastustoimet jaetaan tämän ja Teknologiakylään valmistuneen toisen paloaseman kanssa. Pelastuslaitoksen arvion mukaan paloautojen lähtöjen määrä vähenee Raksilassa noin 25 %. Hälytyksiin lähtevien raskaiden ajoneuvojen määrä myös vähenee. Nykyään Raksilasta lähtee hälytystä kohti 1–4 raskasta paloautoa, kun taas uuden paloaseman hälytyksiin arvioidaan lähtevän 1–2 raskasta paloautoa.

Raksilan asukasyhdistys jätti asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteen, jossa esitettiin harkittavaksi, voitaisiinko Oulun eteläpuolen pelastusasema sijoittaa kuitenkin Huuhkajanpuistoon ja osoittaa nykyinen tontti urheilupuiston tarpeisiin. Vastineessaan mielipiteeseen kaupunki kirjoitti: ”Kaavamuutos pohjautuu kaupunginhallituksen hankepäätökseen 11.6.2018 § 170, jonka mukaan Oulun uusi keskuspaloasema rakennetaan Linnanmaalle ja Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle rakennetaan nykyistä pienempi paloasema.”

Nyt nähtävillä olevasta asemakaavan valmisteluaineistosta saattoi jättää palautetta 30.11.2020 asti.

Jäähalli vai elämysareena?

Raksilan jäähallin tonttia koskeva asemakaavan muutos käynnistettiin vuonna 2015. Aloitteen kaavamuutoksesta oli tehnyt Oulun Kärpät Oy. Tavoitteena oli kehittää Raksilan jäähallista nykyaikai­set vaatimukset täyttävä urheilutoimin­nan ja muiden tapahtumien areena. Asemakaavoitus ei ole kuitenkaan edennyt kesällä 2016 nähtävillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen, sillä pian tuon jälkeen julkisuudessa alkoi keskustelu areenasta. 

Vuonna 2016 järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksista yhdessä, ”Tervahauta 2020”:ssä asema-alueelle oli sijoitettu myös areena. © GSP Group Oy, PES-arkkitehdit.
Vuonna 2016 järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksista yhdessä, ”Tervahauta 2020”:ssä asema-alueelle oli sijoitettu myös areena. © GSP Group Oy, PES-arkkitehdit.

Keskustelu areenasta johti lopulta siihen, että kaupunginhallitus päätti 26.10.2020 laatia hankesuunnitelman ”Tapahtuma- ja elämysareenasta” poliisi- ja oikeus­talon tontille sekä hankeselvityksen vaihtoehtoisesta sijoituksesta Raksilan urheilupuistoon. Sijaintipaikkana urheilupuistossa on mainittu pesäpallokentän kohta. Määräaikaa suunnitelmille annettiin vuoden 2021 loppuun. Hankesuunnitelman ja hankeselvityksen valmistumisen jälkeen vuonna 2022 on tarkoitus tehdä päätös sijaintipaikasta. 

Puu-Raksilan kaava etenee 

Asukasyhdistys teki aloitteen Puu-Raksilan asemakaavan uusimisesta vuonna 2017. Kaavan laatiminen aloitettiin parin vuoden odotuksen jälkeen vuonna 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syyskuussa 2019. Asukasyhdistys jätti suunnitelmasta mielipiteen, jossa toivottiin erityisesti perusteellisten selvitysten tekemistä suunnittelun pohjaksi. Syyskuussa 2019 kaupunki järjesti asukkaille ja kiinteistöille suunnatun kyselyn alueen kehittämistoiveista. ■ 

Puu-Raksilan kaavahankkeessa on tarkoitus ratkoa myös Raksilan liikenneongelmia. Kuva: Timo Takala 6.11.2019.
Puu-Raksilan kaavahankkeessa on tarkoitus ratkoa myös Raksilan liikenneongelmia. Kuva: Timo Takala 6.11.2019.

Raksilalaiset mukana kaavamuutoksissa, 27.11.2020

Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.

Hanna Kopsala ja Kaisa Pudas.

Oulun kaupunki kokosi syksyllä 2020 Puu-Raksilan suojelu­kaavan valmistelua varten työryhmän, jossa ovat kaupungin puolelta Raksilan kaava-asiasta vastaava kaupungin kaavoitus­arkkitehti Jere Klami ja liikenneinsinööri Saija Räinä. Asukas­yhdistyksen puolesta työryhmään kuuluvat Liikenne- ja kaava­työryhmän jäsenet Timo Takala ja Kaisa Pudas. Syksyn palaverissaan työryhmä kävi läpi kaupungin jo aloittamia toimia ja suunnitteli tulevia.

Kaupunki järjesti syksyllä 2019 alueemme asukkaille ja kiinteistöjen omistajille verkkokyselyn Puu-Raksilan kaavahankkeen (kaavatunnus 564-2425) lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyä varten. Asukaskyselyn vastaajia oli 91, joista 23 ei itse asu Raksilassa.

Työryhmän suunnitelman mukaan Jere Klami esitteli asukaskyselyn tulokset etänä järjestetyssä asukastilaisuudessa 19.11.2020. Tilaisuudessa esiteltiin asukaskyselyn tuloksien lisäksi Raksilan paloaseman (kaavatunnus 564-1415) valmisteluaineisto. Klamin esitys löytyy Oulun kaupungin verkkosivulta www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila

Etäyhteyden kautta asukastilaisuudessa oli mukana noin 60 osallistujaa. Raksilan asukasyhdistys oli järjestänyt mahdollisuuden tilaisuuden seuraamiseen myös Teuvo Pakkalan koululla niille henkilöille, jotka eivät pystyneet osallistumaan etäyhteyden kautta.

Raksilan paloaseman osalta keskusteluissa tuotiin esille huoli paloaseman liikuntasalin ja ampumaradan menettämisestä, sillä uuden paloaseman luonnos ei sisällä tiloja näihin toimintoihin. Lisäksi nostettiin esiin paloaseman sijainti – onko Raksila ylipäätään oikea sijoituspaikka uudelle keskustan paloasemalle.

Asukaskyselyn tuloksissa suurin osa vastaajista piti asuin­ympä­ristöä erittäin viihtyisänä (63,0 %) tai viihtyisänä (30,8 %). 

Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.
Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.

Avoimissa vastauksissa nousi esille alueen rauhallisuus, puistomaisuus, kauniit puutalot sekä yhteisöllisyys. Vastauksissa tuli esille myös Raksilan asukkaita jo pitkään huolettaneet alueen liikennejärjestelyt, melu ja tärinä.

Asukaskyselyn avoimia vastauksia:

Kylä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja kantavat vastuuta ympäristöstään ja naapureistaan.

Asun maalla keskellä kaupunkia.

Puu-Raksilaan muutettuaan ei sieltä halua muuttaa pois.

Rauhallinen ja idyllinen alue keskellä kaupunkia.

Jere Klamin yhteenveto asukaskyselystä löytyy kaupungin sivujen lisäksi
myös osoitteesta raksila.fi/asukaskysely2020.pdf

Kaupunki tuleekin selvittämään alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen ja tilaa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo tämän vuoden puolella. Virallinen selvitys Puu-Raksilan pysäköintitilanteesta tulee viivästymään poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Kaupunki kuitenkin tietää rajoittamattomasta pysäköinnistä johtuvan tilanteen, ja sillä on hallussaan aiemmin kerättyjä tietoja ja vanhoja mittauksia. Hulevesi- sekä ympäristö- ja tärinäselvitys laaditaan ensi keväänä. Suojelukaavan valmistuminen ei kuitenkaan ole riippuvainen alueen muiden hankkeiden aikatauluista: koska Puu-Raksilan liikenne- ja pysäköintiratkaisut saa­daan nähtävästi valmiiksi ennen muita hankkeita, muut hankkeet tulevat elämään Raksilan ratkaisujen mukaan. Raksilan asemakaavan muutosluonnos on tavoitteena saada valmiiksi jo loppusyksystä 2021.

Kaupunki suunnittelee tilaavaansa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo vuoden 2020 puolella. Tarkoitus on selvittää alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen.
Kaupunki suunnittelee tilaavaansa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo vuoden 2020 puolella. Tarkoitus on selvittää alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen. Kuva Kaisa Pudas.

Kaupunki aloittaa tämän vuoden puolella myös rakennusten ja tonttien rakennusoikeuksien tarkastelun, jonka pohjalta aloitetaan, osana kaavaluonnosta, rakentamistapaohjeiden valmistelu. Peruslähtökohtana on sekä rakennusten arvojen mukainen että asukkaille oikeudenmukainen kaava. Siihen liittyen kaupunki on tehnyt Puu-Raksilan alueen rakennushistorian selvityksestä tarjouspyynnön. Uusi asiantuntijaselvitys tulee tarkentamaan aiemman arkkitehtiopiskelijoiden laatiman suojeluatlaksen tietoja. Selvityksen on määrä valmistua ensi kesänä.

Asukaskyselyn vastauksista kerätty muuta palautetta kuvaava sanapilvi.
Asukaskyselyn vastauksista kerätty muuta palautetta kuvaava sanapilvi.

Lähes puolet kyselyn vastaajista kertoi haluavansa, että asukasyhdistys edustaa heitä kaavatyössä. Jokunen vastaaja haluaa osallistua suunnittelutyöpajoihin. Jollet ole jo Liikenne- ja kaavatyöryhmän jäsen, otathan meihin yhteyttä! Työpaja on suunnitteilla ensi kevääksi. ■

* * *

Raksilan asukasyhdistyksen Liikenne- ja kaavatyöryhmä 2020: 
Laura Isola, Hanna Kopsala, Irene Oukka, Kaisa Pudas ja Timo Takala

Asukasyhdistys tiedottaa jatkossakin raksilalaisia ajankohtaisista kaava- ja muista asioista Raksilan tiedotusasiaa -whatsapp-ryhmässä, täällä kotisivuillamme osoitteessa raksila.fi sekä paperitiedotteilla.

Raksilan asukasyhdistyksen valitus market-alueen paikoitusalueen toistuvasta ja pitkäkestoisesta öisestä meluhaitasta ja siihen liittyvistä liikenteellisistä turvallisuusriskeistä 11.11.2020

Epävirallisen mittausten mukainen meluhäiriöalue

Vastaanottoja: Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ymparisto@ouka.fi.
Tiedoksi: Raksilan Paikoitus Oy.

Tämä valitus koskee Raksilan kaupunginosassa sijaitsevan market-alueen paikoitusalueen toistuvaa, pitkäkestoista ja pitkäaikaista autojen ja äänentoistolaitteiden aiheuttamaa häiritsevää melua, kiihdyttelyn ja paikoitusalueelle saapumis- ja positumisliikenteen melua ja turvallisuusriskiä jotka tapahtuu yleensä iltaisin klo 22 jälkeen ja jatkuu pitkälle aamuyöhön.

Raksilan asukasyhdistys on käynyt asiaan liittyvää keskustelua eri viestintäkanavissaan ja järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Käydyn keskustelun pohjalta yhdistyksen hallitus on päättänyt, että on tarpeellista laatia asiasta virallinen valitus koko yhdistyksen nimissä.

Oulun kaupungin ympäristösuojelumääräysten mukaan äänentoistolaitteita on käytettävä ulkona siten, ettei toistettava ääni kuulu erityisen häiritsevästi lähimmissä asuinhuoneistoissa tai muissa häiriintyvissä kohteissa. Market-alueen autojen äänentoistolaitteiden häiritsevä melu on jatkunut vuosikausia. Lähialueiden asukkaita on kehotettu ottamaan meluhaitasta yhteyttä hätäkeskukseen, minkä olemme usein tehneetkin. Hätäkeskuksesta pahoitellaan tilannetta ja kerrotaan, että puheluja market-alueen häiritsevästä melusta tulee usein. Hätäkeskus välittää valitusviestit Oulun poliisille. Poliisin tulo kestää toisinaan, eikä se ratkaise tilannetta kuin hetkellisesti – se ei rauhoita tilannetta edes yhdeksi kokonaiseksi yöksi.

Äänentoistolaitteiden käytöstä aiheutuvan melun lisäksi pysäköintialueella olevat, sinne tulevat ja sieltä poistuvat henkilöt kiihdyttävät, jarruttavat ja kääntelevät autojaan (”polttavat kumia”, ”vinguttavat renkaitaan”) lisäten meluvaikutusta mutta myös aiheuttaen turvallisuusriskin muille liikkujille. Liikenne tapahtuu pääosin Teuvo Pakkalan kadun kautta, mutta autojen pyörittelyä harrastetaan myös Raksilan muilla kaduilla kuten Karja-, Puutarha- ja Syrjäkaduilla. Toistaiseksi on säästyttä henkilövahingoilta, mutta riski on olemassa.

Epävirallisen mittausten mukainen häiriöalue.

Melu ja muu häriö on toistuvaa, pahimmillaan yleensä viikonloppuihin ajoittuvaa, mutta erityisesti viime kevään koronaepidemian puhkeamisen jälkeen autoilu ja äänentoistolaitteiden häiritsevä melu on lisääntynyt, ja melu ja muu häiriö on häiritsevää myös arki-iltaisin ja öisin. Äänentoistolaitteiden meluun eivät auta edes korvatulpat, sillä erityisesti voimakkaat bassotaajuudet eivät kuulu meluna vaan voimakkaana värähtelynä, joka resonoi muun muassa talojemme ikkunoissa ja pattereissa.

Kyse on useimmiten samoista autoista ja oletamme siten, että myös samoista häiriön tekijöistä. Kyse ei asuaksyhdistyksemme mielestä ole tarkoituksettomasta toiminnasta, vaan säännöllisestä tiettyjen samankaltaista häiriötä toistuvasti aiheuttavien autoilijoiden kokoontumisesta. Sanomattakin lie selvää, että koemme tilanteen kotirauhan häirintänä.

Laissa ei ole erikseen annettu määräystä asuinalueiden hiljaisuusajoista. Oulun kaupunki on kuitenkin ympäristösuojelumääräyksiinsä kirjannut, että erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty asuntojen ja muiden herkästi häiriintyvien kohteiden läheisyydessä maanantaista lauantaihin klo 22.00–7.00 sekä sunnuntaina ja juhlapyhinä klo 22.00–9.00. Toivomme, että Oulun kaupunki soveltaa Raksilan market-alueen toistuvaan ja pitkäkestoiseen meluun vastaavaa määräystä ja aloittaa sen mukaisesti tarvittavat toimenpiteet.

Oulun kaupunki on vuokrannut Raksilan market-alueen paikoitusalueen Raksilan Paikoitus Oy:lle. Sopimuksen (allekirjoitettu 14.12.2015) 7§:n mukaan, joka koskee tontin käyttöä, todetaan seuraavaa:

”Tontilla ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla tavoin pysäköintitoiminnan laatuun nähden kohtuuttomasti häiritsee ympäristöä.”

Tällä kirjeellä tuomme Oulun kaupungille tiedoksi, että Oulun kaupungin maa-alueen vuokralainen Raksilan Paikoitus Oy ei ole noudattanut sopimuksen 7§:n rajoitusta.

Oulussa 11.11.2020
Heikki Pudas
puheenjohtaja, Raksilan asukasyhdistys


Vastaus 24.11.2020, Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
Tiedoksi: Maanomistaja / Oulun kaupunki; Raksilan Paikoitus Oy; Poliisi.

Valitus Raksilan marketalueen pysäköintialueen aiheuttamasta häiriöstä

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut 11.11.2020 valitus, joka koskee Raksilan marketalueen paikoitusalueen autojen ja äänentoistolaitteiden häiritsevää melua ja turvallisuusriskiä.

Valitus koskee pysäköintialueella tapahtuvaa autoilua ja liikennettä sekä ajoneuvoissa tapahtuvaa musiikin soittamista. Kyseisten toimien valvonta kuuluu tieliikennelain piiriin eikä ole kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa. Valituksessa viitataan myös kotirauhan häirintään, jonka valvonta ei kuulu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että autoilu yleisellä pysäköintialueella ja siitä aiheutuvat haitat eivät kuulu ympäristönsuojelulain mukaisiin toimiin. Ympäristönsuojeluviranomainen välittää asian tiedoksi maanomistajalle ja alueen vuokralaiselle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Paikoitusalueen (kiinteistötunnus 564-12-35-5) omistaja on Oulun kaupunki. Maanomistajan ja alueen vuokraajan keskinäisessä sopimuksessa on käyttöehdot alueella toimimiseen. Ympäristötoimella ei ole toimivaltaa alueen käyttöön.

Sovelletut oikeusohjeet: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 22 §, 118 § ja 202 §

Jonna Hakala
ympäristönsuojelupäällikkö

Muistio työpalaverista Oulun kaupungin ja Raksilan Asukasyhdistyksen kanssa 15.10.2020

Aika: 15.10.2020 klo 15:00-15:35 Teamsissä.
Läsnä: Jere Kalmi, Oulun kaupunki; Saija Räinä, Oulun kaupunki; Timo Takala, Raksilan Asukasyhdistys; Kaisa Pudas, Raksilan Asukasyhdistys.

Aiheet:

 1. Puu-Raksilan alueen suojelukaava:
  Puu-Raksilan suojelukaavatyö on mennyt eteenpäin. Alue on Oulun mittakaavassa suuri, eikä kaupunki voi antaa työn loppuun saattamiselle tarkkaa aikataulua. Tavoitteena on, että
  suojelukaavaan tarvittavat selvitykset valmistuvat kevättalvella.

a) rakennushistoriaselvitys
Kaavahankkeen rakennushistoriaselvitystä on kaupungin tarkoitus päästä aloittamaan tänä syksynä ja se valmistuu ensi vuonna. Selvityksessä käydään läpi rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja sekä ryhmitellään niitä rakennustyypeittäin. Rakennushistoriaselvitys tarkentaa aiemman arkkitehtiopiskelijoiden laatiman suojeluatlaksen tietoja asemakaavaa varten. Arkkitehtiopiskelijoiden laatima suojeluatlas ei ole riittävä. Tarvitaan asiantuntijaselvitys. Asiantuntijaselvityksestä on tehty tarjouspyyntö.

b) rakennusoikeusselvitys
Loppusyksyn aikana kaupunki aloittaa tonttien rakennusoikeuksien tarkastelun, mikä edistää osaltaan suojelukaavaluonnosta. Peruslähtökohtana on saada rakennuksien arvojen mukainen ja samalla asukkaille oikeudenmukainen kaava. Tästä kaupunki haluaa käydä asukkaiden kanssa vuoropuhelua jatkossakin (mm. tämän työryhmän tapaamiset ja tulevat yleisötilaisuudet). Tällä hetkellä alueella on mm. erilaisia kerroslukuja (1, 1 ½, 2 jne.), jotka hämmentävät. Pohdittavana on, sisällytetäänkö kaavaan monia variaatiota vai löytyykö kaavaa varten yhtenäisempi luku; mikä on kaavallisesti oikea ja järkevä ratkaisu. Kaavaa varten myös alueen piharakennuksille ja piharakennusoikeuksille etsitään ratkaisu. Lähtökohtana on, että kaikilla tonteilla säily rakennusoikeus piharakennukselle.

c) liikennesuunnitteluselvitys
Kaupunki tilaa kaavahankkeeseen liittyvää Puu-Raksilan liikennesuunnittelun tämän vuoden puolella ja suunnittelu aloitetaan vielä tänä syksynä. Siinä käydään läpi katujen roolitusta ja huomioidaan kaavamuutosalueen liittyminen ympäröivään liikenneverkkoon esim. joukkoliikenteen ja baanan kannalta. Työn yhteydessä oli ajateltu tehtäväksi selvitys nykytilanteen pysäköinnistä Puu-Raksilassa. Koronatilanteen takia liikennemäärä on alueella kuitenkin vähentynyt huomattavasti, joten tämän päivän pysäköintimittaus ei antaisi oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Kaupungilla on tiedossa alueen pysäköintitilanne aikaisempia tietoja ja vanhojen mittausten pohjalta, mutta suojelukaavaa varten tarvitaan viralliset tiedot. Näiden pohjalta tullaan esittämään vaihtoehtoja, miten pysäköintiä voitaisiin alueella kehittää.

2. Puu-Raksilan ympärillä olevat muut asemakaavahankkeet:
Alueella on käynnissä monia asemakaavahankkeita ja muita suunnitteluhankkeita, mm. marketyliopistosuunnittelu, joka vastikään hyväksyttiin. Kaupunki tulee selvittämään hankkeiden vaikutukset liikenteeseen kokonaisuudessaan; tätä tehtävää ei ole alun perinkään ulkoistettu. Tavoitteena on turvallinen, toimiva ja viihtyisä alue. Mikäli Puu-Raksilan liikenne- ja pysäköintiratkaisut saadaan valmiiksi ennen muita hankkeita, muut hankkeet tulevat elämään Raksilan ratkaisujen mukaan. Suojelukaava ei ole riippuvainen muiden hankkeiden valmistumisista.

3. Yleisötilaisuus Raksilan asukkaille:
Kaupunki järjestää torstaina 19.11.1 klo 19 etäyhteydellä yleisötilaisuuden, jossa esitellään Puu- Raksilan asukaskyselyn tuloksia. Samassa tilaisuudessa esitellään lyhyesti Raksilan paloaseman kaavamuutoksen valmisteluaineisto. Raksilan Asukasyhdistys pyrkii järjestämään tilaisuutta varten suuremman tilan, jonne ne alueen asukkaat, joilla ei ole etäyhteysmahdollisuutta, voivat saapua. Kaupunki lähettää linkin tapahtumaan lokakuussa ja ilmoittaa siitä myös lehdessä. Asukasyhdistys voi jakaa linkin eteenpäin omissa viestityskanavissaan. Muista alueen kaavahankkeista järjestetään myöhemmin erillisiä tilaisuuksia niiden kannalta sopivina ajankohtina. Marraskuun yleisötilaisuudessa ei vielä esitellä Puu-Raksilan kaavan tai liikenteen vaihtoehtoja. Tämä työryhmä kokoontuu marraskuun yleisötilaisuuden jälkeen, loppuvuodesta tai alkuvuodesta 2021, jonka jälkeen järjestetään uusi yleisötilaisuus.

4. Muuta:
Kaupunki lupasi selvittää Raksilan alueen epäreilun jalkakäytävien hoitovelvoitteen, joka kohdistuu tällä hetkellä Teuvo Pakkalan kadun, Syrjäkadun ja Tehtaankadun asukkaille.

Muistion vakuudeksi
15.10.2020

Kaisa Pudas