Puu-Raksilan asemakaava etenee

Teksti: Timo Takala.

Pitkään valmisteltu Puu-Raksilan asemakaava on päässyt luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnos oli nähtävillä kahden kuukauden ajan heinäkuun alusta syyskuun alkupäiville. Asemakaavan selvitystyö on jo tuottanut raksilalaisille runsaasti kiinnostavaa luettavaa alueen rakennushistoriasta, luonnosta ja kasvillisuudesta. 

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus herätti kiinnostusta ja sai aikaan vilkkaan keskustelun

Elokuun lopulla järjestettyyn asemakaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen osallistui 58 kaavasta kiinnostunutta. Arkkitehti Jere Klami esitteli asemakaavaluonnoksen ja vastasi yleisön siitä esittämiin kysymyksiin. Eniten kiinnostusta herättivät rakennusoikeudet, jotka melkein kaikilla tonteilla poikkeavat nykyisistä tonttivuokrien pohjana olevista luvuista. Asukasyhdistyksen selvityksen mukaan suunnilleen joka toisella kiinteistöllä luonnoksen rakennusoikeus on pienempi ja joka toisella suurempi kuin nykyisin tonttivuokran perusteena oleva rakennusoikeus. 

Kiinteistöjen kannalta oleellinen kysymys onkin, muutetaanko tonttivuokrat vastaamaan asemakaavan rakennusoikeuksia kaavan tultua voimaan. Ainakin osassa vuokrasopimuksia kaupunki on varannut oikeuden tarkistaa vuokraa kesken vuokrakauden asemakaavan muuttuessa, mutta tontin vuokraajalle ei ole annettu mahdollisuutta vaatia tarkistusta rakennusoikeuden alentuessa. Kiinteistövirastoa tilaisuudessa edustanut Minna Kaunisvaara ilmoitti, että vuokrien tarkistamisesta ei ole päätöstä. Kaupunki tarkastelee maanvuokria ja tekee asiasta erillisen päätöksen vasta, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Talousrakennusten laajennusmahdollisuutta ja mahdollisuutta rakentaa asunto piharakennukseen pidettiin hyvänä. Kysymyksiä herätti kuitenkin, vaikuttaako piharakennuksen asunto-optio tonttivuokraan ja autopaikkavaatimukseen. Kaunisvaara ilmoitti, että yleensä talousrakennuksen rakennusoikeutta ei lasketa tonttivuokraa määritettäessä. Talousrakennusten asunnot on uusi asia, joten niiden vaikutuksesta tonttivuokriin ei ole ennakkotapausta. Kysymyksiä herätti myös, voiko talousrakennusten sr-merkintä tulla esteeksi laajentamiselle ja asunnon sijoittamiselle rakennukseen.

Asemakaavaluonnoksen rinnalla on valmisteltu luonnos Raksilan korjaus- ja rakentamistapaohjeeksi. Keskustelua syntyi lähinnä kiellosta sijoittaa aurinkopaneeleita kadun puolelle. Keskustelussa toivottiin, että mahdollistettaisiin visio Puu-Raksilasta ympäristöystävällisenä alueena eli suosittaisiin maalämpöä ja sallittaisiin aurinkopaneeleita myös kadun puolelle.

Liikenne puhutti

Asemakaavaluonnos ottaa kantaa liikennejärjestelyihin pääasiassa katualueiden ohjeellisilla merkinnöillä. Karjakatu ja Puutarhakatu on esitetty katkaistavaksi Tehtaankadun päästä. Puutarhakadulle ja Karjakadulle on osoitettu ”sinivihertaskuja” kaventamaan katutilaa ja viivyttämään hulevesiä. Myös Puistikkokadulle esitetään kavennuksia ja tilavaraus mahdolliselle kiinteistöjen yhteiselle jäte- ja kierrätyspisteelle. Syrjäkadulle ei ole esitetty mitään toimenpiteitä.

Keskustelussa kyseenalaistettiin Puutarhakadun ja Karjakadun katkaisemisen hyötyjä ja pelättiin katkaisun lisäävän entisestäänkin Teuvo Pakkalan kadun liikennettä. Toisaalta toivottiin Syrjäkadunkin rauhoittamista katkaisemalla se läpiajolta. Sinivihertaskujen pelättiin aiheuttavan kosteusriskiä talojen perustuksiin. 

Paikalla olleelta liikennepäällikkö Saija Räinältä haluttiin kuulla, miten estetään jo nyt ongelmana oleva keskustassa työssä käyvien ja junamatkustajien pysäköinti kun kadunvarsipaikkojen määrää ollaan vähentämässä. Räinä tarjosi ratkaisuksi aikarajoituksia ja vuoropysäköintiä. Asukaspysäköinti ei tule kysymykseen, koska yhdyskuntalautakunta on linjannut, että sitä ei Oulussa laajenneta nykyisestään. Tilaisuutta johtanut yhdyskuntalautakunnan jäsen Joni Meriläinen totesi tähän, että lautakunta voi toki muuttaa päätöstään, jos on tarpeen.

Etätöistä ollaan palaamassa työpaikoille ja junamatkustus kasvaa. Raksilan kadut alkavat jälleen täyttyä. Kuva: Timo Takala.
Etätöistä ollaan palaamassa työpaikoille ja junamatkustus kasvaa. Raksilan kadut alkavat jälleen täyttyä. Kuva: Timo Takala.

Kaavaluonnoksesta jätettiin 28 kirjallista mielipidettä ja kolme lausuntoa

Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta oli tiedotettu kirjeellä kaikille Puu-Raksilan 75 kiinteistölle. Luonnoksesta jätettiin 28 kirjallista mielipidettä ja kolme lausuntoa. Mielipiteiden lukumäärästä päätellen kaavaluonnokseen on oltu pääosin tyytyväisiä. Kaupunki on vasta käymässä läpi mielipiteiden ja lausuntojen sisältöä. Yleishavaintona Jere Klami kertoo, että mielipiteissä on tuotu esiin pääosin samoja asioita kuin keskustelutilaisuudessakin. 

Asukasyhdistys pitää luonnosta hyvänä pohjana asemakaavalle

Raksilan asukasyhdistys suhtautuu kaupungille jättämässään mielipiteessä pääosin positiivisesti tehtyyn luonnokseen. Hyvänä pidetään merkintöjen tasapuolisuutta kaikille kiinteistöille. Rakennusoikeuksien tarkistuksiin suhtaudutaan ymmärtäväisesti edellyttäen, että tonttivuokrien tarkistamisesta myös rakennusoikeuden alentuessa on tehty sitova päätös ennen asemakaavaehdotuksen nähtäville panoa. 

Piharakennusten laajentamismahdollisuutta ja asuntojen rakentamisen mahdollistamista pidetään hyvänä, kuten myös mahdollisuutta rakentaa jokaiselle tontille vähäisessä määrin liike-, toimisto-, ja työtiloja. Jotta näitä aluetta elävöittäviä tiloja voisi käytännössä toteutua edes pitkällä aikavälillä, työtiloilla ja piharakennusten asunnoilla ei saa olla vaikutusta tonttivuokriin ja autopaikkojen rakentamisvelvoitteeseen.

Asukasyhdistys ei vastusta esitettyjä katujen katkaisuja ja ehdottaa myös Syrjäkadun katkaisua samalla tavoin Tehtaankadun päästä. Asukasyhdistys esittää kuitenkin, että katujen katkaisut toteutetaan vasta silloin, kun Raksilan muut liikenneratkaisut on päätetty. Edellytyksenä on, että myös Teuvo Pakkalan katu on rauhoitettu asuinkaduksi.

Tunnelmia talvisesta Puu-Raksilasta. Piirros Milla Ervasti ja Erika Meriläinen.
Tunnelmia talvisesta Puu-Raksilasta. Piirros Milla Ervasti ja Erika Meriläinen.

Asemakaavaa koskevat aineistot ja selvitykset löytyvät netistä

Puu-Raksila Oulun kaupungin sivuilla:

www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila

Puu-Raksilan projektikortti:

oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=1235

RAKSILA