Raksilan alueen kaavamuutosten päivitystä 28.3.2020

Raksilan alueen useat erilliset kaavasuunnitelmat ovat pitäneet asukasyhdistyksen kaava- ja liikennetyöryhmän kiireisenä. Sitä mukaa, kun kaupunki on julkaissut asuinaluettamme koskevia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, on kaava- ja liikennetyöryhmä tutustunut niihin ja laatinut niistä asukasyhdistyksemme hallitukselle vastine-ehdotuksen. Hallitus on toimittanut vastineet eteenpäin kaupungille annettuihin määräaikoihin mennessä. Vastineilla otamme asukasyhdistyksenä kantaa Raksilaa koskeviin, vireillä oleviin ja tuleviin, kaavamuutoshankkeisiin turvataksemme valtakunnallisesti arvokkaan miljöömme säilymisen ja asuinympäristömme kehittymisen entistä paremmaksi.

Vastine market-alueen kaavaan valmistumassa.

Eniten aluettamme koskevat asukasyhdistyksen aloitteesta vireille saatetun Puu-Raksilan suojelukaavan lisäksi market-alueen ja palolaitoksen kaavamuutoshankkeet. Puu-Raksilan suojelukaavasuunnitelmaan saimme jokainen raksilalainen osallistua henkilökohtaisesti verkkokyselyllä. Sen lisäksi asukasyhdistyksemme hallitus laittoi kaupungille suunnitelmaan kaava- ja liikennetyöryhmän laatiman yhteisen vastineen. Raksilan market-alueen kaavamuutos esiteltiin kaupungin järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa Ympäristötalolla helmikuussa; paloaseman suunnitelmaan olemme voineet tutustua kaupungin nettisivulla. Kahden viimeisen hankkeen vastineet löytyvät kokonaisuudessaan, kun rullaat tätä sivua alaspäin. Tässä tiivistelmä noista vastineista.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan ”Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin”. Luonnosvaiheessa on käytetty hyväksi perusteellisia selvityksiä mm. alueen kasvillisuudesta, mutta tärkein selvitettävä asia, vaikutukset liikenteeseen, on hyvin puutteellista. Kaupungin asiakirjat eivät sisällä tutkimuksia edes liikenteen nykytilasta, mikä on oleellinen tieto kaavamuutoksissa alueen liikenneturvallisuuden kannalta. Market-alueen kaavasuunnitelmassa kaupunki on tyytynyt Keskon ja Arinan tekemiin selvityksiin, joissa on keskitytty tutkimaan hyvin suppeasti liiketontin sisäisiä huolto- ja pysäköintijärjestelyjä sekä näiden liittymien toimivuuksia.

Vastineissa olemmekin viestineet kaupungille, että edellytämme kaupungin tekevät tai teettävän asemakaavaa varten kunnollisen liikenneselvityksen, -suunnitelman ja vaikutusarvion sekä asettaa siihen pohjautuvat luonnokset vielä uudelleen nähtäville ja vuorovaikutukseen ennen kuin esim. market-alueen kaavahankkeessa voidaan edetä ehdotusvaiheeseen. Lisäksi esitämme, että Ympäristöministeriön muistion mukaisesti museoviranomainen ja ELY-keskuksen asiantuntijat huomioitaisiin jatkovalmistelussa, jotta tulevan Puu-Raksilan suojelukaavan mahdolliset vaikutukset osataan alueen muissa kaavahankkeissa ottaa huomioon.

Suurimpana ongelmana kaupungin suunnitelmissa näemme liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, jotka ovat jo nykyisellään koko Raksilan alueella toimimattomat. Yhdistyksen mielestä laaja-alainen pysäköintijärjestelysuunnitelma on tehtävä siten, että sitä ei rajata vain market-aluetta tai paloasemaa koskevaksi. Erityisesti olemme huolissamme Teuvo Pakkalan kadusta, joka on alueemme rasitetuin katu. Se ei kestä yhtään lisääntyvää liikennettä. Asukasyhdistys esittää, että kaupunki ottaa huomioon vaihtoehtoiset liikennejärjestelyt, joiden avulla mm. pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää.

Raksilan marketit on aikanaan sijoitettu paikalleen tärkeänä osana urheilualueen pysäköintiratkaisua. Tontinvuokrasopimuksissa on ollut velvoite sallia maksuton pysäköinti urheilutapahtumien ja mahdollisesti muidenkin tapahtumien aikana. Ehtojen tarkempaa sisältöä emme tunne, mutta muistutamme, että nämä ehdot tulee sisällyttää saman sisältöisinä uuden marketin vuokrasopimukseen.

Kaupungin kaavaluonnoksessa sallitaan 1 200 autopaikan rakentaminen market-alueelle, mikä merkitsee 40 %:n lisäystä marketien nykyiseen autopaikkamäärään. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa kerrottiin, että eri vuosien aikana tehdyt simuloinnit osoittavat toistuvasti ja selkeästi, että liikenteellisesti toimivin ratkaisu uudeksi yhteydeksi tulevaan kauppakeskukseen olisi ajoramppien rakentaminen Kajaanintieltä. Ne on kuitenkin jätetty pois kaavaluonnoksesta pelkästään rakentamiskustannussyistä. Ramppien rakentamista Keskon ja Arinan kustannuksella tässä hankkeessa on pidettävä ehdottomana vaatimuksena pysäköintipaikkamäärän kasvattamiselle, koska muussa tapauksessa rampit lankeaisivat kaupungin kustannettavaksi välittömästi Ratakadun varren rakentamisen alkaessa.

Asukasyhdistys suhtautuu myönteisesti kaupallisen toiminnan säilymiseen alueella nykyisen laajuisena. Emme näe kuitenkaan hyvänä kaupan tilojen voimakasta laajentamista nyt esitetyllä tavalla. Luonnoksessa ehdotetaan voimassa olevan kaavan kerrosalaneliömetrin rakennusoikeuden korottamista peräti 76 %:lla, mutta sitä ei ole kaavaselostuksen luonnoksessa perusteltu. Viimeisessä käyttösuunnitelmassa ei ole osoitettu, mikä osuus liikepinta-alasta on tarkoitus rakentaa erikoiskaupalle. Raksilalaiset toivoisivat erikoispalveluiden, kuten apteekin, Alkon, postin, ym. säilyvän alueella, mutta toisaalta emme halua tästä muodostuvan Oulun keskustan elinvoiman kanssa kilpailevaa kauppakeskusta.

Luonnoksessa asuntoalueemme laajenisi Tehtaankadun pohjoispuolelle yhdellä melko massiivisella asuntoyhtiöllä. Tämä vastaa kahdeksaa – yhdeksää Syrjäkadun varren asuntoyhtiötä. Puu-Raksilan valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö on tulkittu luonnoksessa liian ahtaasti, niin että sen vaikutukset koskisivat vain luonnokseen piirretyn rajaviivan sisäpuolista osaa. Kaavaluonnoksen asunto-tontti on Puu-Raksilan välitön laajennus, mikä tulee ottaa huomioon rakennusten mittakaavassa ja materiaaleissa. Asukasyhdistys painottaa myös, että asemakaavalla tulee huolehtia, että Tehtaankadun lähelle ei sallita rakennuksia tai rakenteita, jotka saattaisivat vaatia paalutuksen. Rakennuksen koon lisäksi myös materiaali- ja rakenneratkaisuilla on vaikutusta paalutustarpeeseen, joten tarvittavan laajalle vyöhykkeelle tulee asettaa myös asemakaavamääräyksellä paalutuskielto.

RAKSILA