Raksilan asukasyhdistyksen vastine Asemanseudun kaavamuutoksen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelmaan 18.12.2020

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS/LAUSUNTO

Oulun kaupungin II (Vaara) kaupunginosassa kortteleissa 36, 37 ja kortteli 42 tontilla 3 sekä osalle rautatiealuetta ja ympäröiviä katualueita vireille pantu asemakaavamuutos, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavatunnus 564-2484

Diaarinumero OUKA/9286/2020

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa ja sen läheisyydessä vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisen asemakaavan aikaansaamiseksi, joka turvaa valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäristön kehittymisen entistä paremmaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tärkeä asemakaavan työsuunnitelma, joka luo pohjan menestykselliselle kaavaprosessille. Nyt nähtävillä oleva suunnitelma on jo sellaisenaan hyvin laadittu ja sisältää useita kohtia jotka ovat tärkeitä myös raksilalaisille. Yhdistys on käynyt läpi kaupungin suunnitelman ja haluaa esittää siihen jäljempänä esitettäviä täydennyksiä.

Suunnittelualue ja sen nykytila

Suunnittelun toteutus: Suunnittelutyön organisointi

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että kielteiset vaikutukset vältetään tai ne ovat mahdollisimman vähäisiä. Kielteisiä vaikutuksia määritettäessä tulee ottaa huomioon Asemakeskuksen ja sen tilojen käyttö ei-toivottuihin tarkoituksiin. Suunnittelualuetta koskevien osallisten käsityksistä ja arvioista saadaan suunnitteluun arvokasta lisätietoa. Raksilan asukasyhdistys haluaa olla alueen kehittämiseen liittyvissä työprosesseissa aktiivinen toimija.

Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arvioiminen

Jotta suunnittelu perustuisi tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin esitämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan erikseen kirjattavaksi seuraavat laadittavat tutkimukset ja selvitykset:

Selvitys ja vaikutusarvio liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Asemakeskuksen kaavamuutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn perusteella on todennäköistä, että liikennemäärät kasvavat.

Esitämme, että erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan koko Raksilan ja Asemakeskuksen suunnittelualueen käsittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma, jossa huomioidaan myös Asemakeskuksen kaavan mahdollistama liikenteen lisäys. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

Selvitys ja vaikutusarvio valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen

Puu-Raksilan RKY-alueella toteutetaan laajamittainen selvitystyö sitä koskevan kaavamuutoksen yhteydessä. Sen lisäksi esitämme, että asemakeskusta koskevassa kaavamuutoksessa selvitetään perusteellisesti sen toiminnan vaikutukset arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Liikenteen ja katujen yleissuunnitelmassa huomioitavia asioita

Keskeinen tehtävä on löytää Raksilan arvoa kunnioittavat pysäköintiratkaisut, joilla Syrjäkatu, Puutarhakatu ja Karjakatu palautetaan asuntokaduiksi nykyisestä roolistaan Oulun keskustaa, rautatie- ja linja-autoasemaa sekä urheilu- ja koulualueita palvelevina ilmaisina pysäköintialueina.

Asemakeskuksen yhteyteen tulee toteuttaa korkeatasoiset sisäpysäköintitilat. Mahdollisuus rakentaa yhteys Kivisydän pysäköintitilaan tulee selvittää. Pysäköintipaikkojen määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon paitsi alueelle tulevien toimintojen (mm. asemakeskus, liiketilat, hotelli, asuinrakennukset) myös urheilu- ja muiden tapahtumien tarpeet, osana kokonaisvaltaista Raksilan alueen pysäköintiratkaisua yhdessä Raksilan alueen muiden hankkeiden kanssa.

Keskustan ja Raksilan yhdistävä nykyinen kevyenliikenteen alikulkutunneli on ahdas. Tunnelin uusinta väljempänä ja turvallisempana tulee huomioida kaavaa laadittaessa.

Vuorovaikutuksen järjestäminen

Osallistuminen suunnitteluprosessiin, vuorovaikutus ja yhteistyö suunnittelun eri vaiheissa ovat mahdollisia vain, mikäli osalliset saavat riittävästi tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Esitetty vuorovaikutus perustuu pelkkään valmistelu- ja suunnitteluaineiston nähtävillä oloon. Tällainen vuorovaikutus ei parhaalla tavalla hyödynnä asukkaiden asiantuntemusta alueestaan. Esitämmekin työn alkuvaiheeseen lisättäväksi proaktiivisia tiedoitus- ja keskustelutilaisuuksia, jollaisista mm. Lahdessa on saatu hyviä kokemuksia.

Asukasyhdistys pyrkii omalta osaltaan avustamaan kaupunkia asukastilaisuuksien järjestämisessä ja tiedottamisessa. Asioiden ymmärtämisen kannalta on havainnollinen esittämistapa tärkeää. Kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esittäminen sekä vaihtoehtojen merkityksen ja vaikutusten kuvaaminen havainnollisesti on erityisen tärkeää.

Kaavatyön aikataulu

Valmisteluvaihe on kaavatyön tärkein ja keskeisin työvaihe, jossa tiedotuksen tulee tavoittaa kaikki asianosaiset. Yhdistys pitääkin välttämättömänä, että tämän vaiheen tilaisuuksista ja luonnosten nähtävillä olosta tiedotetaan kattavasti. Raksilan asukasyhdistys on valmis avustamaan tiedottamisen järjestämisessä raksilalaisille

Uuden asemakeskuksen toteuttaminen on yksi kaupungin tärkeimmistä hankkeista Oulun vetovoiman kannalta. Niinpä toteuttamisen edellytyksenä olevan asemakaavamuutoksen valmistumisen ei pitäisi olla riippuvainen alueeseen liittyvien kaupallisten hankkeiden, kuten monitoimiareenahanke, etenemisestä.

Oulu, 18.12.2020

Raksilan asukasyhdistys

Heikki Pudas, puheenjohtaja