Raksilan asukasyhdistyksen vastine paloaseman kaavamuutokseen 2.3.2020

Raksilan asukasyhdistyksen vastine koskien Raksilan paloaseman tontin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (kaavatunnus 564-2415) / HELMIKUU 2020

* * * * * * *

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS / PALAUTE
Kohde: Raksilan kaupunginosassa, osoitteessa Pikkukankaantie 2 sijaitsevaa tonttia koskeva asemakaavan muutos (Raksilan paloasema)

Asia: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavatunnus 564-2415
Diaarinumero OUKA/1254/2019

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisen asemakaavan aikaansaamiseksi, joka turvaa valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäriston kehittymisen entistä paremmaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkeä asemakaavan työsuunnitelma, joka luo pohjan menestykselliselle kaavaprosessille. Yhdistys on käynyt läpi kaupungin suunnitelman ja haluaa esittää siihen jäljempana esitettäviä täydennyksia.

Suunnittelualue ja sen nykytila
Kaavamuutoksen kohde sijaitsee keskeisellä paikalla koko Raksilaa ajatellen. Vaikka esitettyjen tietojen pohjalta ymmärrämme, että uuden pelastusaseman myotä hälytystehtävien määrän odotetaan vähenevän, kyseessä on edelleenkin pelastus/paloasema. Sen merkitys asukasyhdistyksen jäsenistölle on kahtaanlainen: toisaalta se tuo turvaa erityisesti Puu­ Raksilan asukkaille ja toisaalta kaikki hälytyslähdöt rasittavat erityisesti Teuvo Pakkalan kadun varren asukkaita. Hälytysajoneuvojen aiheuttama tärina Teuvo Pakkalan kadulla rasittaa rakennusten rakenteita ja hälytysäänet asukkaiden kotirauhaa. Lisaksi hälytysajoneuvot lisäävät koululaisten onnettomuusriskiä heidän joutuessaan ylittämään Teuvo Pakkalan kadun.

Puu-Raksilan valtioneuvoston vahvistaman valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön mukainen kaavamuutos on alkuvaiheessa. Rakennettua kulttuuriympäristöä ovat paitsi rakennukset ja rakennetut alueet, myös niitä yhdistävät liikenneväylät ja energiaverkot. Paloasematontin kaavamuutos ja paloaseman toiminta nykyisellään rasittaa aluetta erityisesti raskaiden pelastusajoneuvojen vaikutuksen kautta.

Esitämme, että asemakaavan muutoksen vaikutusaluerajaukseen otetaan ainakin työn selvitys­ ja luonnosvaiheessa vähintään koko RKY-rajauksen alue.

Suunnittelun toteutus: Suunnittelutyön organisointi
Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että kielteiset vaikutukset vältetään tai ne ovat mahdollisimman vähäisiä. Suunnittelualuetta koskevien osallisten käsityksistä ja arvioista saadaan suunnitteluun arvokasta lisätietoa. Raksilan asukasyhdistys haluaa olla alueen kehittämiseen liittyvissä työprosesseissa aktiivinen toimija.

Esitamme, etta tyon ohjausryhmaan osallistuu asukasyhdistyksen edustaja.

Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arvioiminen
Jotta suunnittelu perustuisi MRL 9§:n mukaisesti tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin, esitämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan erikseen kirjattavaksi seuraavat laadittavat tutkimukset ja selvitykset:

Selvitys ja vaikutusarvio Iiikenteen toimivuuteen Ja turvallisuuteen
Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta.

Esitämme, että yleisen erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan koko Raksilan kasittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

Selvitys ja vaikutusarvio valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäriston arvojen säilymiseen
Puu-Raksilan RKY-alueella toteutetaan laajamittainen selvitystyö sitä koskevan kaavamuutoksen yhteydessä. Sen lisäksi esitämme, että paloasemaa koskevassa kaavamuutoksessa selvitetään perusteellisesti pelastusaseman toiminnan vaikutukset arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Selvityksen tulee ottaa huomioon vaihtoehtoiset liikennejärjestelyt joiden avulla pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää.

Selvitys ja vaikutusarvio vaihtoehtoisesta sijoittamisesta Huuhkajapuiston alueelle
Raksilan ulkoilualueella on tila loppumassa, joten esitämme Oulun eteläpuolen pelastusaseman sijoittamista Huuhkajapuiston alueelle ja nykyisen tontin osoittamista urheilupuiston tarpeisiin. Tämä ratkaisisi osaltaan Teuvo Pakkalan kadun liikenteestä aiheutuvia ongelmia.

Liikenteen ja katujen yleissuunnitelmassa tutkittavia asioita
Keskeisin selvitys- ja ideointitehtävä Raksilan asukasyhdistyksen näkökulmasta on, miten Teuvo Pakkalan katu saataisiin muutetuksi nykyisestä melu-, tärinä- ja turvallisuusongelmasta takaisin viihtyisäksi asuntokaduksi, jonka ylittäminen olisi turvallista koululaisille.

Toinen tärkeä tehtävä on löytää kaupunginosan arvoa kunnioittavat pysäköintiratkaisut, joilla Syrjäkatu, Puutarhakatu ja Karjakatu palautetaan asuntokaduiksi nykyisesta roolistaan Oulun keskustaa, rautatie- ja linja-autoasemaa sekä urheilu- ja koulualueita palvelevina ilmaisina pysäköintialueina.

Ympäristöselvitykset ja -vaikutusarviot
Melu, tärinä ja pöly ovat vakaviakin ongelmia tietyillä osilla Raksilaa. Niiden osalta asemakaavan pohjaksi tarvitaan erityisesti paikan päällä tehtäviin mittauksiin perustuvaa tietämystä. Melun ja pölyn suhteen tiedossamme ei ole tutkittua tietoa. Tärinän osalta emme pidä tähän asti tehtyjä selvityksiä vielä riittävinä. Paloaseman kaavamuutoksen selvitystöihin tulee sisällyttää myös näitä koskevat vaikutusarviot.

Vuorovaikutuksen järjestäminen
Osallistuminen suunnitteluprosessiin, vuorovaikutus ja yhteistyö suunnittelun eri vaiheissa ovat mahdollisia vain, mikäli osalliset saavat riittävästi tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Esitetty vuorovaikutus perustuu pelkkään valmistelu- ja suunnitteluaineiston nähtävillä oloon. Tällainen vuorovaikutus ei parhaalla tavalla hyödynnä asukkaiden asiantuntemusta alueestaan. Esitämmekin työn alkuvaiheeseen lisättäväksi proaktiivisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, jollaisista mm. Lahdessa on saatu hyviä kokemuksia.

Asukasyhdistys pyrkii omalta osaltaan avustamaan kaupunkia asukastilaisuuksien järjestämisessä ja tiedottamisessa. Asioiden ymmärtämisen kannalta on havainnollinen esittämistapa tarkeää. Kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esittäminen sekä vaihtoehtojen merkityksen ja vaikutusten kuvaaminen havainnollisesti on erityisen tarkeää .

Kaavatyön aikataulu
Valmisteluvaihe on kaavatyön tärkein ja keskeisin työvaihe, jossa tiedotuksen tulee tavoittaa kaikki asianosaiset. Yhdistys pitääkin välttämättömänä, että tämän vaiheen tilaisuuksista ja luonnosten nähtävillä olosta tiedotetaan jokaiseen kotiin ja kiinteistöille jaettavilla tiedotteilla.

Valmisteluvaiheelle esitettyä ajankohtaa alkuvuodesta 2020 pidämme optimistisena siihen nähden, että valmistelun ja vaihtoehtotarkasteluiden tulee pohjautua ennen työhon ryhtymistä valmistuneisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Nyt laadittavan asemakaavan tulisi kestää käytössä, joten tutkimusten ja suunnittelun tasosta ei pidä tinkiä liialla kiirehtimisellä.

Oulu, 2.3.2020
Raksilan asukasyhdistys
Heikki Pudas, puheenjohtaja
raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Vastine pdf-muodossa

RAKSILA