Raksilan asukasyhdistyksen vastine Raksilan paloaseman kaavamuutokseen 26.4.2021

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS/LAUSUNTO

Raksilan paloasema, Oulun kaupungin Raksilan (12.) kaupunginosan korttelin 6 tonttia 3 ja 5 sekä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavamuutos, asemakaavaesitys.

Kaavatunnus 564-2415

Diaarinumero OUKA/1254/2019

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisten ratkaisujen aikaansaamiseksi, jotka turvaavat valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäristön kehittymisen entistä paremmaksi.

Raksilan asukasyhdistys on käynyt läpi kaupungin palolaitoksen asemakaavan selostuksen ja haluaa esittää siihen jäljempänä esitettäviä huomioita.

Kaavamuutoksen merkitys Raksilassa ja raksilalaisille

Kaavamuutoksen kohde sijaitsee keskeisellä paikalla koko Raksilaa ajatellen. Asukasyhdistys toteaa ilolla, että asemakaavan muutoksen vaikutusalueen rajauksessa on otettu huomioon valtakunnallisesti arvokas Raksilan puutaloalue. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että ongelmia ei ole lakaistu piiloon, vaan ne on tuotu rehellisesti esille. On kuitenkin huomattava, että selvityksissä esille tuotuihin ongelmiin ei ole esitetty mitään uutta ratkaisumallia: mikäli kaava toteutetaan selostuksen mukaisesti, Raksilan keskeiset liikenteestä aiheutuvat ongelmat eli tärinä, melu ja pöly tulevat jatkumaan edelleen.

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Kuten selostuksessa todetaan, ympäristöä, liikennettä ja infrastruktuuria olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena. Tätä on myös Raksilan asukasyhdistys painottanut aiemmassa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineessaan. Tarkastelua ei kuitenkaan selostuksen mukaan ole tehty.

Koko Raksilan käsittävä, eri muutoshankkeiden yhteisvaikutukset huomioiva liikenneväylien ja katujen yleissuunnitelma tulee toteuttaa

Esitämme edelleen, että toisistaan erillisten hankekohtaisten tarkastelujen sijaan laaditaan koko Raksilan alueen kattava liikenteen ja liikenneväylien yleissuunnitelma. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset koko Raksilan alueeseen. Keskeisin selvitys- ja ideointitehtävä Raksilan asukasyhdistyksen näkökulmasta on edelleen, miten Teuvo Pakkalan katu saataisiin muutetuksi nykyisestä melu-, tärinä- ja turvallisuusongelmasta takaisin viihtyisäksi asuntokaduksi, jonka ylittäminen olisi turvallista myös koululaisille.

Havaintoja tehdyistä selvityksistä

Liikenneselvityksessä on oikein todettu, että hälytysajoneuvot eivät ole olleet osallisina Teuvo Pakkalan kadun onnettomuuksissa. Siten Linnanmaan keskuspaloaseman toteutuminen ei oleellisesti paranna Raksilan liikenneturvallisuutta. Hälytysajoneuvot kuitenkin lisäävät koululaisten onnettomuusriskiä, koska he joutuvat ylittämään Teuvo Pakkalan kadun. Syksyllä 2021 Teuvo Pakkalan kadun ylittävien henkilöiden määrä lisääntyy huomattavasti, kun Merikosken ja Pateniemen lukiot siirtyvät uuteen Raksilan lukioon. Raksilan lukio mitoitetaan 900–950 oppilaalle ja 55+3+4 hengen henkilökunnalle (Oulun kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätös 13.6.2016 § 139). Asukasyhdistys esittääkin, että kaupunki ottaa huomioon vaihtoehtoiset liikennejärjestelyt, joiden avulla mm. pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää. 

Raksilan puutaloalueella tehdyt mittaukset on selostuksessa otettu huomioon. Teuvo Pakkalan kadun tärinämittausaikana katu oli kuitenkin hyväkuntoinen. Kuten asemakaavan selostuksessa todetaan: huonoissa olosuhteissa voi esiintyä mitattua suurempaa tärinää.

Selostuksessakin huomioidaan, että liikenteen aiheuttaman katupölyn lyhytaikaiset huippupitoisuudet voivat nousta suuriksi epäsuotuisissa olosuhteissa, ja katupölyn vaikutus Teuvo Pakkalan kadulla lähimpien rakennusten alueella voi olla hetkittäin huomattava.

Selostuksessa todetaan, että paloaseman liikenne aiheuttaa pienehkön osan muun liikenteen aiheuttamasta katupölystä. Siten ei ole odotettavissa, että hälytysajoneuvojen liikenteen vähentyminen oleellisesti parantaisi ilman laatua alueella. Myöskään kunnossapitotason nostaminen ei ole ratkaisu Teuvo Pakkalan kadun ongelmiin, sillä koneiden aiheuttama tärinä, melu ja pöly ovat hetkellisesti jopa voimakkaampaa kuin hälytysajoneuvojen.

Pölyn osalta oli todettu lisäksi, että paloautot nostavat sitä erityisesti ja että sen vuoksi taloihin suositellaan koneellista ilmanvaihtoa ja tuuletusta vain pihan puolelta. Rakentamistapa oli 1940-luvulla huomattavasti erilainen kuin nykyään, mutta tätä ei ole huomioitu selvityksessä lainkaan. Koneellisen ilmanvaihdon esitykseen tulisi kysyä asiantuntijalausuntoa rakennesuunnittelijoilta, koska vanhoihin puutaloihin koneellisen ilmanvaihdon asennus ei liene hyvä vaihtoehto.

Paloaseman vaikutus

Alueen suunnittelu hajautuu nykyisellään useille toimijoille, eikä muodostuvaa kokonaisuutta vielä tunneta. Market-alueen ja asemakeskuksen asiointi- ja huoltoliikenne sekä Puu-Raksilan suojelukaavan vaikutukset liikennejärjestelyihin, ja siten myös uuden paloaseman osuus erityisesti Teuvo Pakkalan kadun riskeihin ja häiriöihin, jäävät selostuksessa puutteelliseksi.

Selostuksen mukaan Raksilanraitin katualuetta tullaan leventämään ja alue varataan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöön. Esitetyn perusteella todennäköisesti myös Tehtaankatu tullaan suunnittelemaan samoin perustein, jolloin markettien huolto- ja tavaratoimitus liikenne siirtyy Teuvo Pakkalan kadulle ja Ratakadulle. Tämäkin esitetty liikenneväylän muutos liittyy koko Raksilan alueen liikennejärjestelyihin, jonka takia edellä mainittu laajempi alueen liikennesuunnitelma tulisi tehdä koordinoidusti.

Paloaseman tehtävät suuntautuvat nykyään valtaosin Teuvo Pakkalan katua etelän suuntaan. Uuden paloaseman valmistuttua kaikki hälytysajo tapahtuu suoraan Teuvo Pakkalan kadulle. Vaikka uuden paloaseman järjestelyjen todetaan vähentävän hälytysajoa, hälytysajon määrä vähenee kuitenkin vain noin yhdellä lähdöllä vuorokaudessa ja lähtöihin osallistuu keskimäärin vain yksi paloauto vähemmän kuin nykyisin.

Vaihtoehtoista sijoitusta ei ole selvitetty

Raksilan asukasyhdistys jätti asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan mielipiteen, jossa pidettiin paloaseman jakamista kahteen yksikköön yleisesti ottaen hyvänä. Yhdistys esitti myös harkittavaksi, voitaisiinko Oulun eteläpuolen pelastusasema sijoittaa Huuhkajanpuistoon, jolloin pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää. Tätä vaihtoehtoista pelastusaseman sijoittamista ei kuitenkaan ole selostuksen mukaan ole tutkittu.

Raksilan ulkoilualueella on tila loppumassa, joten esitämme edelleen Oulun eteläpuolen pelastusaseman sijoittamista Huuhkajapuiston alueelle jolloin nykyinen alue voitaisiin osoittaa esimerkiksi yliopiston kampuksen laajennuksen tai urheilupuiston tarpeisiin. Tämä ratkaisisi osaltaan myös Teuvo Pakkalan kadun liikenteestä aiheutuvia ongelmia. Lisäksi uuden aseman sijoittaminen Huuhkajapuistoon mahdollistaisi paloaseman sujuvan ja katkottoman toiminnan jatkumisen myös rakentamisen aikana.

Edellä mainituista syistä Raksilan asukasyhdistys esittää, että suunnitelma palautetaan valmisteluun ja että valmistelussa tuotaisiin esille vaihtoehtoisia malleja Raksilan turvallisuuden, ympäristötietoisuuden ja kulttuuriarvojen säilyttämisen näkökulmasta. Museovirastolta tulisi pyytää lausunto liikenteen aiheuttamista vaikutuksista koko Raksilan alueella, varsinkin valmisteilla olevan suojelukaavan mukaisessa rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja osallistumme hankkeen jatkokehittelyyn kaikkien osapuolten kannalta kokonaisuutta tarkastellen.

Oulu, 26.4.2021

Raksilan asukasyhdistys

Heikki Pudas, puheenjohtaja

raksilanasukasyhdistys@gmail.com

RAKSILA