Yhteenveto Raksilan asukasyhdistyksen toiminnasta Teuvo Pakkalan kadun osalta 2022

Koonnut: Hanna Kopsala, Raksilan asukasyhdistyksen sihteeri / 18.1.2023.

Tämä yhteenveto sisältää koosteen niistä toimenpiteistä, joita Raksilan asukasyhdistys on tehnyt Teuvo Pakkalan kadun liikenteellisten ja muiden ongelmien ratkaisemiseksi vuoden 2022 aikana.

Asukasyhdistyksen hallitus sekä kaava- ja liikennetyöryhmä

Asukasyhdistyksen kahden jäsenen sekä yhden varajäsen kotikatu on Teuvo Pakkalan katu. Lisäksi asukasyhdistyksen liikenne- ja kaavatyöryhmän jäsenistä 2 asuu Teuvo Pakkalan kadulla. Näin ollen Teuvo Pakkalan katu on ollut edustettuna sekä hallituksessa että kaava- ja liikennetyöryhmässä.

Jätetyt lausunnot kaavahankkeisiin

Asukasyhdistyksen hallitus yhteistyössä asukasyhdistyksen kaava- ja liikennetyöryhmän kanssa on ottanut kantaa kaikkiin aluetta koskeviin kaavahankkeisiin ja tuonut niissä esiin myös Teuvo Pakkalan katua rasittavat liikenteelliset ongelmat. Vuoden 2022 aikana lausunnot on jätetty:

25.4.2022 Lausunto Asemakeskuksen kaavaselostukseen (Kaavatunnus 564-2484) – sisältää kannanoton alueen liikennejärjestelyihin

Selvitys- ja vaikutusarvio liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.

Liikenne on Raksilan asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Asemakeskuksen kaavamuutoksen perusteella on todennäköistä, että siltäkin osin liikennemäärät kasvavat. Kaavamuutoksen vaikutukset liikenteeseen on käsitelty pintapuolisesti viitaten tehtyyn simulaatioon ja tiettyihin kevyenliikenteen väylien muutoksiin.

Esitämme edelleen, että erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan koko Raksilan ja Asemakeskuksen suunnittelualueen käsittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma, jossa huomioidaan myös Asemakeskuksen kaavan mahdollistama liikenteen lisäys. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

25.4.2022 Lausunto Välkkylän asemakaavamuutokseen (Kaavatunnus 564-2308) – sisältää kannanoton alueen liikennejärjestelyihinasemakaavan eri käsittelyvaiheissa

Selvitys- ja vaikutusarvio liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.

Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta. Kyseisen kaavamuutoksen perusteella on todennäköistä, että siltäkin osin ainakin kevyen liikenteen liikennemäärät kasvavat. Asukasyhdistys esittää, että nämäkin muutokset huomioidaan kokonaisvaltaisessa liikennetarkastelussa.

Esitämme edelleen, että erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan kattava koko Raksilan suunnittelualueen käsittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

2.9.2022 Palaute Puu-Raksilan asemakaavaluonnokseen (Kaavatunnus 564-2425)  – sisältää kannanoton alueen liikennejärjestelyihin

Liikenneratkaisut

Asukasyhdstys pitää oikeana asemakaavassa ohjeellisilla merkinnöillä julkilausutta ajatusta katkaista Karjakatu ja Puutarhakatu moottoriajoneuvoliikenteeltä myös Tehtaankadun puoleisessa päässä. Ajatuksen takana on Tehtaankadun rauhoittaminen joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle, mihin suhtaudumme myös myönteisesti. Syrjäkatu on myös monen Puu-Raksilassa asuvan kotikatu. Se näyttää jääneen toistaiseksi vaille parannusehdotuksia. Asemakaavaluonnos näyttäisi jäädyttävän kadun nykyasuun ikävähkönä asfalttipitoisena läpikulkukatuna. Esitämmekin, että Syrjäkatu käsitellään samaan tapaan kuin Puutarha- ja Karjakatu, eli suljetaan pohjoispäästä ja lisätään puustoa ja hulevesitaskuja kadun ankealle länsireunalle.

Raksilan asukasyhdistyksen toimialue kattaa myös Ratakadun ja Syrjäkadun väliset korttelit. Uskommekin, että myös niissä kortteleissa kadun katkaisu otettaisiin mielihyvin vastaan. Syrjäkadun pohjoispäässä ei ole liikkeitäkään, jotka häiriytyisivät kadun katkaisemisesta. Olettaisimme kadun sulkemisen helpottavan huomattavasti myös Tehtaankadun suunnittelua toimivaksi ja viihtyisäksi esplanadiksi koko matkaltaan.

Tehtaankadun varrella olevia kiinteistöjä huolettaa kadun reunassa läpimenevä liittymäkielto. Kuudesta katuun rajoittuvasta kiinteistöstä viidellä on nykyisin liittymä Tehtaankatuun. Nykyisten rakennusten asento ja sijainti on sellainen, että liittymien siirtäminen poikkikaduille johtaisi kohtuuttoman pitkiin, kapeisiin ja vaikeahoitoisiin kujiin ja tuhoaisi tonttien välillä kasvavan suojapuuston. Koska kyseessä on suojelukaava, uudisrakentamisesta ei ole pitkälläkään aikavälillä ratkaisuksi. Epävarmuuden hälventämiseksi esitämme, että asemakaavan liittymäkielto katkaistaan nykyisten tonttiliittymien kohdalla. Muutamalle tontille ajon salliminen ei oleellisesti häiritse rakennettavan joukkoliikennekadun liikennettä. Esitämme myös asemakaavan rajan siirtämistä Tehtaankadun katualueelle RKY-alueen rajausta noudattaen. Näin koko Raksilan RKY-alue tulisi suojelluksi tällä yhdellä asemakaavalla.

Teuvo Pakkalan kadun asukkaita huolettaa Puutarha- ja Karjakadun katkaisun aiheuttama liikenteen lisääntyminen Teuvo Pakkalan kadulla. Muutoksen aiheuttama liikenne Teuvo Pakkalan kadun liikenteeseen ei ole suurta. Puistikkokadulta ja -kadulle kääntyvää liikennettä katkaisu lisää kuitenkin tuntuvammin. Kääntyvän liikenteen lisääntyminen lisää entisestään koulumatkojen riskejä risteysalueella. Asukasyhdistys toivookin, että viimeistään katujen katkaisun yhteydessä liittymä varustetaan liikennevaloin.

Eniten asuntokatujen katkaisusta kärsinee jätehuoltoliikenne. Yhteisen jätehuoltopisteen varausta Puistikkokadulta pidämmekin hyvänä lisäyksenä asemakaavaan.

Asukasyhdistys ei ole esitettyjä katujen katkaisuja vastaan ja ehdottaa myös Syrjäkadulle samaa ratkaisua. Asukasyhdistys toivoo, että katujen katkaisut toteutettaisiin vasta silloin, kun Raksilan muut liikenneratkaisut on päätetty. Erityisesti olisi toivottavaa, että Teuvo Pakkalan katu olisi tuolloin asuinkatu, ei yleinen pääliikenne- ja kauttakulkuväylä esimerkiksi marketalueelle.

Raksilan asukasyhdistyksen jättämän kaava-palautteen lisäksi asukasyhdistys tiedotti raksilalaisia  tontin omistajia kaavaluonnokseen tutustumisen tärkeydestä lukuisia kertoja, järjesti kaavamateriaalit nähtäväksi Lippo-Junioireiden kesäkahvilaan ja järjesti Oulun kaupungin edustajan Raksilan Elojuhlille kertomaan ja keskustelemaan kaavamuutoksesta. Lisäksi Oulun kaupunki järjesti 25.8.2022 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Puu-Raksilan kaavaluonnoksesta, johon oli mahdollista osallistua Ympäristötalolla tai etäyhteydellä.

Asukasyhdistyksen edustajat toivat esille Teuvo Pakkalan kadun liikenteellisiä ongelmia myös 25.8.2022 pidetyssä tilaisuudessa.

Hälytysajoneuvojen tuoma rasite Teuvo Pakkalan kadulle

Asukasyhdistys on ajanut aiempina vuosina aktiivisesti paloaseman siirtämistä pois Raksilasta. Valitettavasti tämän osalta ei päästy toivottuun lopputulokseen. Paloautojen määrä on kuitenkin vähentynyt alueella Linnanmaan paloaseman tulon myötä. 

Työ hälytysajoneuvojen reitityksen osalta kuitenkin jatkuu ja tavoitteena on, että tulevina vuosina reitti saataisiin siirrettyä kulkemaan Pikkukankaantien kautta nykyisen tekojääradan ja pesäpallostadionin kohdalta Kainuuntielle. Alla kaupungin Raksilan alueen visiosuunnitelma, jossa on esitetty uusi katuyhteys Kajaanintieltä. Tämän suunnitelman toteutuminen vähentäisi olennaisesti myös liikennettä Kainuun tieltä Teuvo Pakkalan kadun kautta urheilualueille ja kouluille.

Muut tehdyt toimenpiteet Teuvo Pakkalan kadun ongelmien ratkaisemiseksi

2.5.2022 Puu-Raksilan kaavamuutokseen liittyvä tapaaminen kaupungin kanssa (Asukasyhdistyksen hallituksen, kaava- ja liikennetyöryhmän sekä kaupungin edustajat)

Tilaisuudessa käyty keskustelua kaupungin Puu-Raksilaa koskevasta suojelukaavasta

Tilaisuudessa käyty keskustelua myös kaupungin liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön kanssa mm. Teuvo Pakkalan kadun liikenneongelmista

 • Tilaisuuden perusteella Teuvo Pakkalan kadulle saatiin kesällä 2022 nopeusrajoitus 30 km/h
 • Lisäksi markettialueelle saatiin yöllinen läpiajokielto, joka vähensi olennaisesti myös häiritsevää ja melua aiheuttavaa läpiajoa Teuvo Pakkalan kadulta marketeille

Oulun Energian kaukolämpöremontti Teuvo Pakkalan kadulla

Oulun Energia suoritti Raksilan alueella laajan kaukolämpöputkien uusimisen kesällä 2022. Oulun Energian alihankkijana työmaalla toimi OMV.

Teuvo Pakkalan kadun postilaatikkoihin jaettiin Oulun Energian tiedote, jossa kerrottiin rakennustöiden alkamisesta sekä urakoitsijan tilaamista kiinteistökatselmuksista ulkopuoliselta taholta. Kiinteistökatselmusten tarkoituksena oli kuvata ja kirjata työmaan läheisissä rakennuksissa olevat vauriot ennen mahdollista tärinää aiheuttavien työvaiheiden aloittamista. Kiinteistökatselmukset suoritti Sitowise Oy.

Tämän lisäksi kirjeessä oli ohjeistettu ottamaan välittömästi yhteyttä työmaan yhteyshenkilöön, mikäli kiinteistön käyttäjä havaitsee rakentamisen aikana rakennuksessaan rakennustöiden aiheuttamaa haitallista tärinää tai rakenteiden vaurioitumista.

Kaivuutöiden aikana oli havaittu ongelmia mm. kaivantojen tuennoissa ja osa kiinteistönomistajista oli yhteydessä Oulun rakennusvalvontaan ja kaavoitukseen asiasta ja välitti tiedon havainnoista myös asukasyhdistyksen hallituksen edustajille. Viesteistä kävi ilmi myös, että Oulun rakennusvalvonta oli keskustellut urakoitsijan työnjohtajan kanssa suojaustoimenpiteistä. Rakennusvalvonnan viestistä selvisi myös, että kaivutyölle on myönnetty kaivulupa (YYP), jossa on myös ohjeita ja reunaehtoja kaivutyön suorittamiselle.

Asukasyhdistys järjesti ennen koulujen alkua Oulun Energian työmaan vastuuhenkilön kanssa turvallisuuskatsauksen työmaalla turvallisen koulutien varmistamiseksi. Katsauksen perusteella työmaalle tehtiin joitakin turvallisuutta parantavia muutoksia.

Koulujen alkaessa havaittiin työmaan aidoituksissa uusia turvallisuusriskejä, joista välitettiin tietoa Oulun Energialle 12.8.2022, jonka jälkeen riskipaikat korjattiin saman päivän aikana. Tämän lisäksi Oulun Energia oli määrännyt kaivuutyöt ajoitettavaksi klo 14-22 välille, ettei niistä aiheudu vaaraa koululaisille.

16.8.2022 illalla Raksilan alueella oli kova vesisade. Asukasyhdistyksen hallituksen edustaja ilmoitti klo 19.30 Teuvo Pakkalan kadun tulvimisesta Raksila keskustelee -whatsapp ryhmään ja kehotti kaukolämpökaivantojen viereisissä taloissa asuvia käymään katsomassa, ettei vesi ole päässyt kellareihin.

 • Klo 19.45 viestiryhmään tuli tieto ensimmäisestä vesivahingosta kaivannon viereisessä kiinteistössä
 • Klo 19.46 Asukasyhdistyksen hallituksen edustaja laittoi tietoa asiasta Oulun Energian työmaasta vastaavalle henkilölle
 • Klo 20.06 Saatiin tieto, että työryhmä oli hälytetty töihin. Samaan aikaan työmaan yhteyshenkilölle ilmoitettiin myös toisesta kiinteistöstä, jossa syntynyt vesivaurio
 • Klo 20.46 ilmoitettu Raksila keskustelee -ryhmään, että Oulun Energia tekee korjaustöitä Raksilassa yön yli ja pahoittelevat jo etukäteen asiasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa
 • Klo 21.08 työmaan päälliköltä saatiin tieto, että myös palokunta paikalla
 • Illan aikana työmaapäälliköltä saatiin tieto, että korjaustöistä huolimatta työmaalla sijaitsevat kaivannot ja niiden yli menevät tilapäissillat voivat olla vaarallisia ja maamassoja on voinut lähteä liikkeelle. Tämän perusteella asukasyhdistyksen hallituksen edustaja tiedotti asiasta myös Teuvo Pakkalan koulun rehtoria, joka lähetti varoituksen tulvan aiheuttamista vaaroista koulutiellä kaikille koululaisten vanhemmille. Myös Raksila keskustelee -ryhmään lähettiin tiedote asiasta.
 • Vesisateen jälkeen urakoitsija teki suojaukset kaivannon viereisiin taloihin

19.9.2022  Asukasyhdistyksen hallituksen edustaja ilmoittanut työmaalle Teuvo Pakkalan kadun yli menevien kaukolämpökaivantojen yli menevien ramppien molemmin puoli

Teuvo Pakkalan kadun kautta kulkevan raskaan liikenteen läpiajon väheneminenolevista kuopista, jonka jälkeen rampit korjattiin.

Teuvo Pakkalan kadulla on kuorma-autojen läpiajokielto Tehtaankadun ja Kainuuntien välillä. 

Läpiajokieltoa rikotaan jatkuvasti. Tämän johdosta olemme jättäneet lukuisia palautteita mm. Arinalle, Keskolle sekä paloaseman ja jäähallin työmailla työskennelleille yrityksille. Palautetta on annettu sähköisten kanavien kautta, puhelimitse sekä henkilökohtaisesti työmailla vierailemalla ja ajoneuvoja pysäyttämällä. Mikäli huomaat kiellettyä läpiajoa kadulla, ota talteen kuorma-auton rekisterinumero sekä päivämäärä ja kellonaika. mahdollinen valokuva ja ilmoita niistä raksilanasukasyhdistys@gmail.com, niin voimme välittää asiasta palautetta ko. yritykselle. Esimerkiksi Keskon tunnuksilla olevia autoja ei kadulla enää pitäisi näkyä, viimeisin keskustelu asiasta käyty Keskon edustajan kanssa 22.12.2022.

Teuvo Pakkalan kadun turvallisuus

Raksilan asukasyhdistys järjestää vuosittain koulujen alkaessa Turvallinen koulutie- kampanjan, jossa vapaaehtoiset ovat turvaamassa koululaisten turvallista koulumatkaa ensimmäisen kouluviikon aikana. Kampanja kohdentuu pääasiallisesti Teuvo Pakkalan kadun varren liikenteeseen. 

 Yhtenä kampanjan tavoitteena on tuoda esille Puistikkokadun ja Teuvo Pakkalan kadun risteysalueella olevien valo-ohjaamattomien suojateiden näkyvyyttä.

 Asukasyhdistys on ajanut valo-ohjatun risteyksen saamista Puistikkokadun ja Teuvo Pakkalan kadun risteykseen. Yhteistyötä asiassa on tehty myös Teuvo Pakkalan koulun vanhempainyhdistys Stiiknafuulian sekä Teuvo Pakkalan koulun kanssa. Valo-ohjattu risteys parantaisi olennaisesti suojateiden turvallisuutta ja todennäköisesti vähentäisi myös kadun kautta tapahtuvaa läpikulkuliikennettä.

Raksilan Lukion muutto Teuvo Pakkalan kadulle on lisännyt erityisesti aamuliikennettä kadulla. Asukasyhdistys on tehnyt yhteistyötä Raksilan lukion (Merikosken ja Lyseon lukiot) sekä Teuvo Pakkalan koulun kanssa, jotta lisääntyneen liikenteen aiheuttaneet ongelmat saataisiin ratkaistua

 • Tämän johdosta Teuvo Pakkalan kadun koulujen puoleiselle osuudelle on asennettu pysäköinnin ja pysähtymisen kieltävät liikennemerkit. 
 • Koulujen saattoliikenne on ohjeistettu tekojään parkkipaikalle
 • Koska saattoliikennettä Teuvo Pakkalan kadulla esiintyy edelleen, on siitä tiedotettu Oulun kaupungin edustajia, jotta alueelle saataisiin valvontaa

Oulun Poliisille on jätetty pyyntö liikenteen valvonnasta Teuvo Pakkalan kadulla 30 km/h nopeusrajoituksen valvomisesta. Lisäksi on esitetty toive, että kadulle saataisiin ”Hymynaama-nopeusnäytöt”  kertomaan autoilijoille heidän ajamastaan nopeudesta. Poliisi oli valvomassa liikennettä myös koulujen alkaessa.

Osallistuminen asukasyhdistyksen toimintaan

Asukasyhdistys toivoo, että asukasyhdistyksen toimintaan saataisiin mukaan uusia vapaaehtoisia. Toiminnassa voi olla mukana omien mahdollisuuksien mukaisesti ja pienestäkin osallistumisesta on apua.

Asukasyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain vuosikokouksessa, johon toivomme aktiivista osallistumista. Vuosikokous pidetään 14.3. klo 18-20 Oulun Palvelualan Opistolla (Teuvo Pakkalan katu 15). Mikäli et pääse osallistumaan kokoukseen, voit kertoa toiveesta toimintaan mukaan tuloon lähettämällä sähköpostia raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Asukasyhdistyksellä on lisäksi kaava- ja liikennetyöryhmä, lehti- ja tiedotustyöryhmä sekä vapaa-ajantoimikunta. Myös näihin ryhmiin toivomme myös uusia vapaaehtoisia.

Voit ilmoittautua auttamaan myös yksittäisissä tilaisuuksissa tai esimerkiksi lehtien jakamisessa.

Asukasyhdistyksen toimintaan mukaan tulemisesta kerrottiin myös kaikkiin Raksilan talouksiin joulukuussa 2002 jaetussa Raksila-lehdessä seuraavasti:

Kaiken toiminnan valmistelu, järjestäminen, purku ja raportointi vaatii tekemistä. Vuodesta toiseen on pyritty aktivoimaan raksilalaisia ja saamaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Tekeminen ei ole otsa kurtussa puurtamista vaan hyvässä porukkahengessä tekemistä. Kaikkeen voi osallistua omalla panoksellaan oli se sitten lupa-asioiden selvittelyä, telttojen pystyttämistä, pomppulinnan vartiointia, makkaran grillausta tapahtumien yhteydessä, viestikanavien päivitystä tai toiminnan uudistamisen suunnittelua. Jokaisella mukana olevalla on oma elämänsä ja on luonnollista, ettei kaikkeen voi etukäteen ehdottomasti sitoutua. Joustoa tarvitaan, puolin ja toisin.

Seuraavassa vuosikokouksessa on mahdollisuus muodollisesti tulla mukaan yhdistyksemme toimintaan ja keskustella mm. vuosisuunnitelmasta. Jos haluaa mieluummin olla mukana satunnaisesti tai johonkin tiettyyn tekemiseen liittyen kannattaa ottaa yhteyttä jollain yhdistyksen kanavista.

Toivotamme siis kaikki lämpimästi mukaan asukasyhdistyksen toimintaan ja toivottavasti vuosi 2023 tuo mukanaan lukuisan joukon uusia kasvoja viemään toimintaa eteenpäin! Nähdään viimeistään vuosikokouksessa!

RAKSILA